ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Yeterli ödenek olması ne demektir?
1.Yılı içerisinde ihale edilip bitirilecekse; ödeneğin tamamının olması gereklidir. Aksi halde ihaleye çıkılamaz. (4734/62. Madde)   2.Yıllara sari olarak ihalesi yapılacak ise ; en az ödeneğin  %10’nun ilk yıl ayrılmış olması ve proje maliyetinin geri kalan %90’nın diğer  yıllarda programlanmış olması zorunludur. Aksi halde ihaleye çıkılamaz. (4734/62. Madde) Örnekler: Yatırım programında gerekli olan ödeneğe esas tahmini bedel/proje maliyetine göre yıllar itibariyle dilimlere göre ihaleye çıkılmasına uygunluk;   İLK YIL SONRAKİ YIL DURUM (4734 sayılı kanunun 62. Maddesi göre) %10 %90 Uygun %10 % 0  programda yok Sonraki yıl programlanmamış  uygun değil %9 %91 İlk yıl ödenek yetersiz uygun değil %10 %89 Sonraki yıl yetersiz uygun değil %15 %70 Sonraki yıl yetersiz uygun değil %100 sonraki yıl yok, Yılı içinde bitecekse uygun %80 %10 Sonraki yıl uygun değil %50 %50 Uygun %50 %60 Uygun %50 %49 Sonraki yıl ödenek yetersiz olması Nedeniyle uygun değil %5 %95 İlk yıl ödenek yetersiz uygun değil
Yaklaşık maliyet ve ödenek teminine esas tahmini bedel arasındaki fark nedir?
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce, ilgili uygulama yönetmeliklerinde uygulanan esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılarak yüklenici karı dahil edilerek Katma Değer Vergisi hariç olarak yaklaşık maliyet belirlenir.    Ödeneğe esas tahmini bedel ( proje maliyeti )  ise;  yaklaşık maliyete  Katma Değer Vergisi ve tahmini fiyat farkı eklenmesi ile belirlenen tutardır.
İhalesi yapılacak işte; hazırlanan ödeneğe esas tahmini bedel, yatırım programındaki proje maliyetinden fazla ise proje maliyet revizesi nasıl talep edilir?
Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı’ndan onay alınması gerekmektedir. Söz konusu işin tahmini bedeline ek olarak proje maliyetinin artış nedenlerini içeren gerekçe raporunun hazırlanarak Ödenek teminine esas tahmini bedel ile birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Ek-4 hazırlanırken ödenek yönünden nelere dikkat edilmelidir?
Yatırımcı kurum ve kuruluşlarca ödeneğe esas tahmini bedel  tesbit edilerek kalkınma bakanlığınca uygun görülerek yatırım programında yer alan proje maliyetinin  revize edilmesi gerektiğinde tekrar bazı konuların kalkınma bakanlığınca veya kurumunca  değerlendirilmesi gerektiğinden uzun zaman almakta ve ihale yapılması süreci uzamaktadır. Ek-4 hazırlanırken yukarıda belirtilen husus dikkate alınarak; işe ait proje maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli çalışmaların yapılması Ek-4 ‘de belirtilen tutar mümkünse proje maliyetini aşmamasına özen gösterilmesi durumunda  işin ihale sürecini hızlandıracaktır.  
İş Yıllara Sari olmayıp bulunduğu yıl içinde ihale edilip bitirilecekse %10 ödeneğin olması yeterli midir?
 Hayır yeterli değildir. Yılı içerisinde tamamlanacak işlerde ödeneğinin tamamının o yıl içinde programlanmış ve ödeneğinin temin edilmiş olması  gerekmektedir. Aksi halde ihaleye çıkılamaz. (4734/62. Madde)
Yıllara sari işte; ilk yıl için asgari proje maliyetinin %10'u ödeneğinin bulunması ihaleye çıkarılabilmesi için yeterli midir?
 Hayır yeterli değildir. İlk yıl en az  proje maliyetinin %10’u olarak yılı ödeneği sağlanmalı ve Yıllara sari işin  4734 sayılı kanunun 62. Maddesi uyarınca tüm yıllar itibariyle proje maliyetinin %100 ünün (tamamının) programlanmış olması zorunludur. Aksi halde ihaleye çıkılamaz. (4734/62. Madde)
Yıllara Sari olan işlerde ilk yıl için %10 a€˜dan az ödeneği varsa ihaleye çıkılabilir mi?
 Hayır çıkılamaz, yıllara sari olarak ihalesi yapılacak işte;  İlk yıl en az  proje maliyetinin %10’u olarak yılı ödeneği sağlanması ve diğer yılların ödeneğinin programlanmış olması zorunludur. (4734/62. Madde)
Yılı içinde ihale edilip tamamlanacak işlerin ödeneğinin tamamının olması zorunlu mudur?
Evet. Yılı içinde bitecek işin ödeneğinin tamamının temin edilmiş olması zorunludur. Aksi halde ihaleye çıkılamaz. (4734/62. Madde)
Yıllara sari işlerde; diğer yıllara ait ödenek talepleri (süre uzatımı sonrası diğer yıllara sarkan işlerde) nasıl yapılır?
Ödenek taleplerinin onaylı iş programına göre yapılması gerekmekte olup, sözleşme yapılması (veya süre uzatımı onayı)   sonrasında  iş programının (veya revize onayı) onaylanması akabinde 7 gün içerisinde ödenek isteme ve diğer yıllara ait ödenek ihtiyacının (Ödenek İsteme Formu ve Ödenek İhtiyaç Formu ile) Yatırımcı Kurumuna iletilmek üzere Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzce  Yatırımcı Kurumuna yatırım programında yapılması gereken hususlar ve ödenek aktarmaları ile ilgili gerekli işlemler bildirilerek gerekli ödeneğin aktarımı sağlanarak, il müdürlüklerimize gönderilir.
Devam eden işlerin iş programına göre yılı ödeneği yetmediği takdirde ödenek talebi nasıl yapılır?
 Devam eden işlerde Yatırım Takip Sisteminde yer alan işin yılı ödeneği, onaylı  iş programına göre planlanan ödenek ihtiyacına göre yetersiz kalıyorsa ödenek talep formu ile Yatırımcı Kurumuna iletilmek üzere Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzce  Yatırımcı Kurumuna yatırım programında yapılması gereken hususlar ve ödenek aktarmaları ile ilgili gerekli işlemler bildirilerek gerekli ödeneğin aktarımı sağlanarak, il müdürlüklerimize gönderilir.
İş artışına giren işlerde ödenek talebi nasıl yapılır?
 İl Müdürlükleri ve Merkezde ihalesi yapılan işlerde, Ek-4 , gerekçe raporu, iş artış ve eksilişleri için düzenlenen mukayeseli keşifler, iş artış onayları, süre uzatımı komisyon raporları gönderilerek uygunluk onayını da kapsayan taleplerle ödenek ihtiyacının giderilmesi istenmektedir. İlgili belgelerin uygulama birimlerince sözleşme ve ekleri ile ilgili mevzuatları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İş artışından dolayı revize edilen onaylı iş programına göre sadece ödenek talep formu ile  Yatırımcı Kurumuna iletilmek üzere Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzce  Yatırımcı Kurumuna yatırım programında yapılması gereken hususlar ve ödenek aktarmaları ile ilgili gerekli işlemler bildirilerek gerekli ödeneğin aktarımı sağlanarak, il müdürlüklerimize gönderilir.
Sözleşme yapıldıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı ihale ve yer teslimininin zamanında yapılamaması ve çeşitli nedenlerden dolayı ödenek dilimlerininin farklılaşması durumunda; onaylı İş programına göre ihtiyaç olan ödenek...
Sözleşme yapıldıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı ihale ve yer teslimininin zamanında yapılamaması ve çeşitli nedenlerden dolayı ödenek dilimlerininin farklılaşması durumunda; onaylı İş programına göre ihtiyaç olan ödenek yılına ait ödenekten fazla ise ne yapılması gerekir?    Ödeneğin temini için; Onaylı iş programına göre; ödenek talep formu doldurularak; Yapı İşleri Genel  Müdürlüğüne ihtiyaç bildirilmesi halinde;         Genel Müdürlüğümüzce  Yatırımcı Kurumuna yatırım programında yapılması gereken hususlar ve ödenek aktarmaları ile ilgili gerekli işlemler bildirilerek gerekli ödeneğin aktarımı sağlanarak, il müdürlüklerimize gönderilir. 
Ödeneği Genel Bütçeden sağlanan işlerde ; Ödenek harcanamazsa sonraki yıla aktarılır mı?
Hayır, aktarılmaz, (Ödenek Yanar), sonraki yıllar temininde zorluklar yaşanmaktadır. ödenek o yıl harcanamayacaksa 9. Aya kadar kurumuna bildirilmesi halinde,   kurumu sonraki yıla teklif eder.(normal şartlar) 9. Aydan sonraki süreçte;  harcanamayacağı anlaşılırsa; bitmesi gereken iş bitmediğinden  sonraki yıl yatırım programından kaldırılmaması ve ödenek yönünden önlem alabilmesi  için mutlaka Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.   Bu nedenle işin iş programına göre yürütülmesi ve mevcut ödeneğin harcanması yatırım programı yönünden çok önemlidir.   Yts de yer alan tüm işlerin; Yatırım Programını ve ödenek durumunu etkileyen Yatırımcı Kurumuna bildirilmesi gereken tüm  yazışmalar ve iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin Yapı işleri Genel Müdürlüğü/Plan Program Dairesi Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Yatırım takip sistemi (YTS) hakında bilgi verirmisiniz?
 Yatırım Takip Sistemi (YTS) Uygulama Yazılımı ile; Genel Bütçeli yatırımların,  yatırım programına alınmasıyla birlikte “Yatırım Gerçekleşme Süreci”nin gerçekleştirilmesi sağlanır. Yatırım Gerçekleşme Süreci, bir işin Yatırım Programına alınmasından, tamamlanarak programdan çıkartılmasına kadar geçen süreci kapsar. Bu süreçte;   §  Yatırım Programının Hazırlanması §  Yatırım Programının Yayımlanması §  İhale Süreci §  Projenin Tamamlanma Süreci   olarak belirtebileceğimiz bir birlerini takip eden safhalar yer alır. Yatırım Programının uygulanmasını sağlayan yasal dayanak “Yatırım Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine ait Kararname”’dir. Genel Bütçeli yatırımların dışında kalan ve İl Müdürlüklerimizce takibi yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının danışmanlık ve denetim işlerinin de takibi YTS Programı ile sınırlandırılmış bir şekilde yapılmaktadır. YTS Programı; tüm yatırım süreci göz önüne alındığında, özellikle ihale ve ihale sonrası süreçlerin takibi üzerine yoğunlaşmış olduğu görülür. Bu süreçlerde, ihale bilgileri, sözleşme bilgileri, ödenek planlaması, ödenek harcaması vb. bilgiler tutulduğu gibi, Teminat Mektupları, İcra, Temlik, Ödeme, Firma ve Ortaklık bilgilerinin de takibi yapılmaktadır. Yılı Yatırım Programı; yatırımcı kuruluşların Bakanlığımızdan yapılmasını talep ettiği ve programa dahil edilen işler ile önceki yıllara ait devam eden işlerden oluşmaktadır. YTS Programına; yatırımların eklenmesi, çıkarılması, revize edilmesi, ödenek bilgileri ve parametrelerin girişi sadece Plan Program Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. YTS Programında, yılı yatırım programının oluşturulmasından sonra, ilgili projelere ait diğer tüm bilgiler, ihale talimatı veren (ihale öncesi bilgiler) ve ihaleyi yapan (ihale talimatı ve sözleşme sonrası bilgiler) birimlerce, verilen yetkiler dahilinde girilerek kamu yatırımlarının anlık takibinin yapılması sağlanmıştır.   YTS Programının hatasız ve işlevsel bir şekilde çalışabilmesi için; İhale öncesi,  ihale ve sözleşme sonrası bilgilerin, hakediş bilgilerinin, teminat gerekli tarihlerin,  iş artışı, vb. bilgilerin “İHALEYİ YAPAN BİRİMLERCE” zamanında girilmesi gerekmektedir. Bilgileri girilen bu işlerin izlenmesi, ilerleme durumu, iş takip, ödenek kontrolü ve takibinin yapılarak, güncel durum açıklamaları ile birlikte takibinin yapılması, YTS Programındaki “İş Süreçlerinin”, “İcmallerin” ve “Raporların” düzgün ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.   Tüm bilgilerin ilgili görevlilerince; gerçekleştiği anda girilmesi ve  açıklama bölümündeki bilgilerin doğru ve güncel olması  esastır.     (Bilgilerin zamanında girilmesi ve güncel  ve doğru olması için ilgili yöneticiler, kontroller, raportörler hergün kontrolünü ve takibini ve güncellemelerini yapmalıdır.)