ATATURK

SULUSARAY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE (SATIŞ - KİRALAMA) İLANI

 • İHALE USÜLÜ 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü
 • İHALE TARİHİ 08/08/2022
 • İHALE ADRESİ Sulusaray Hükümet Konağı Sulusaray Milli Emlak Şefliği çalışma odası
 • İHALEYİ ALAN FİRMA -
 • İHALE BEDELİ 0

TOKAT ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SULUSARAY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN

 1. Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde Sulusaray Hükümet Konağı Sulusaray Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
 1. Geçici Teminat Bedelinin Sulusaray Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu [Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.]
 2. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Sulusaray Hükümet Konağı Sulusaray Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 1. Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
 2.  İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Tokat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://tokat.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. İrtibat: 0356 214 31 39 Taşınmazlar için Dâhili: (2133)
 3. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Sulusaray Mal Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
 4. İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
 5. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
 6. Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
 7. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 8. Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1’i oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir.

İlan olunur.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

Sıra No

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/ KÖYÜ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ    (M2)

HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

60090102039

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

155

2

6,407.16

Tam

İmarsız

192,250.00

57,675.00

23.08.2022

10:00

2

60090102036

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

156

1

5,737.33

Tam

İmarsız

172,150.00

51,645.00

23.08.2022

10:10

3

60090102041

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

161

13

1,189.64

Tam

İmarsız

29,750.00

8,925.00

23.08.2022

10:20

4

60090102046

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

161

16

4,297.38

Tam

İmarsız

107,450.00

32,235.00

23.08.2022

10:30

5

60090102048

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

162

2

2,391.34

Tam

İmarsız

59,800.00

17,940.00

23.08.2022

10:40

6

60090102052

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

164

9

1,272.58

Tam

İmarsız

31,850.00

9,555.00

23.08.2022

10:50

7

60090102054

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

165

2

7,461.49

Tam

İmarsız

186,550.00

55,965.00

23.08.2022

11:00

8

60090102056

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

166

1

1,759.66

Tam

İmarsız

44,000.00

13,200.00

23.08.2022

11:10

9

60090102064

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

169

1

2,723.96

Tam

İmarsız

68,100.00

20,430.00

23.08.2022

11:20

10

60090102067

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

169

18

1,362.53

Tam

İmarsız

34,100.00

10,230.00

23.08.2022

11:30

11

60090102069

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

169

20

421.22

Tam

İmarsız

10,550.00

3,165.00

23.08.2022

11:40

12

60090102073

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

170

8

3,850.77

Tam

İmarsız

96,300.00

28,890.00

23.08.2022

11:50

13

60090101392

Tokat

Sulusaray

Çime Köyü

Köyiçi

Ham Toprak

117

15

11,082.99

Tam

İmarsız

210,600.00

63,180.00

23.08.2022

13:00

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN

Sıra No

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/ KÖYÜ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ   (M2 )

HİSSE ORANI

KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2)

KİRALAMA AMACI

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

60090102033

Tokat

Sulusaray

Bayazıt Köyü

Yazıçam

Ham Toprak

154

165

1,668,633.98

Tam

208,992.00

Tarımsal amaçlı olarak 5 Yıl Süreli

11,100.00

3,330.00

23.08.2022

13:10