ATATURK

PAZAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI

 • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanunun 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
 • İHALE TARİHİ 01/09/2022
 • İHALE ADRESİ Tokat/Pazar Hükümet Konağının bünyesindeki Mal Müdürlüğünün Muhasebe Servisi
 • İHALEYİ ALAN FİRMA -
 • İHALE BEDELİ 0

                         TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

                                                          (PAZAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

 1. Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı kamu konutları ve taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde satış ve kiralama ihalesine çıkarılacaktır.
 2. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
  1. Geçici Teminat Bedelinin Pazar Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
  2. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Tokat/Pazar Hükümet Konağının bünyesindeki Mal Müdürlüğünün Muhasebe Servisinde toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi dışındaki katılımcılar için, diğer taşınmazlarda ise katılımcıların tamamı için satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
 4. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://tokat.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.             
 5. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Pazar Mal Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
 6. Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,     

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

 1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
 2. Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
 3. Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
 4. Satış işlemlerinde, taşınmaz ve lojman satış bedelinin %1’i oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir.
 5. Taşınmazların (lojmanlar hariç) satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır.
 6.  Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İrtibat numaraları: 0356 214 31 39 Dahili 2082- 2091- 2114- 2131   

Pazar İlan Listesi