ATATURK

Hurda Satımı

  • İHALE USÜLÜ Açık Artırma
  • İHALE TARİHİ 28/07/2022
  • İHALE ADRESİ Hatay Milli Emlak Müdürlüğü
  • İHALEYİ ALAN FİRMA HATAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
  • İHALE BEDELİ 35.5

İ  L  A  N    
HATAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)    
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR     
SIRA NO İLİ İLÇESİ CİNSİ TAHMİN EDİLEN BEDEL KG/TL TAHMİNİ AĞIRLIĞI / KG TAŞINIRIN BULUNDUĞU YER TAHMİN EDİLEN
SATIŞ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ    
1 Hatay Antakya TEHLİKESİZ ATIK KAĞIT ?2,00 3.000,00 HATAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE HATAY VEGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ?6.000,00 ?1.800,00 28.07.2022 10:00    
2 Hatay Antakya HURDA DEMİRBAŞ ?3,90 5.000,00 ANTAKYA VE DEFNE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ RESMİ KURUMLARDAN ?19.500,00 ?5.850,00 28.07.2022 10:20    
1- Yukarıda  yer alan taşınırlar  2886 sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile, Hatay Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odasında hizalarında gösterilen tarih ve saatte mal satış  yapılacaktır.     
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;                                                                                                                
a) -Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya  Muhasebe Müdürlüğünün yazısı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)    
b) - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
c) -  Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
d) - Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.    
3- Taşınır mal satış ve kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.     
4 - İlanda bulunan taşınırların nakliyesi ve yüklemesi alıcıya ait olup taşınırlar ilgili idareden olduğu gibi teslim alınacaktır.     
5- İhaleye katılacakların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüüğünden alınmış Atık Toplama, Çevre İzin ve Lisans Belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.    
6- İhalelere ait şartnameler Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.    
7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.    
 İ  L  A  N     O  L  U  N  U  R       
TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ www.milliemlak.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR  - Ayrıca Müdürlüğümüzün www.hatay.csb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.    
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0326 214 96 30