ATATURK

TURHAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanun'un 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 21/06/2023
  • İHALE ADRESİ Müftü Mahallesi Resuloğlu Sokak Vergi Dairesi Müdürlü Binası Kat: 3’de bulunan Turhal Milli Emlak Şefliği
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TURHAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

 

1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF usulü ile Müftü Mahallesi Resuloğlu Sokak Vergi Dairesi Müdürlü Binası Kat: 3’de bulunan Turhal Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.

2 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Turhal Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

3 – İhaleye iştirak etmek isteyenler;

  1. Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösterilen mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
  2. Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye’ deki adreslerini, T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),
  3. Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numarasını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinde bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2023 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)
  4. Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur),     
  5. İstekliler, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde ihale saatinden önce vezneye ödemiş olduğu geçici teminat bedeline ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Turhal Ziraat Bankası nezdinde Turhal Malmüdürlüğü tahsilat hesabına yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunu, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU ve BANKA TEYİT YAZISININ aslını ihale saatinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

4 – Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, 4706 sayılı kanunun 5. Maddesine göre satış bedelinin en az dörtte birini peşin, geriye kalanını en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “ihaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 6. Maddesinde sayılan kişiler bu ihaleye katılamazlar. Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. Maddesindeki ihaleye katılabilme şartlarını taşıması gerekmektedir.

6 – Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

7 – Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 – İstekiler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.

9 – İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve ihale sonucuna itiraz edemezler.

10- Taşınmazların satış bedelleri üzerinden %1 oranında döner sermaye ücreti İdaremizce bildirilen hesaba yatırılacaktır.

11- Taşınmaz satış bedellerinin en az yarısının peşin ödenmesi durumunda , tamamının peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanacaktır.

 

Bilgi İçin İrtibat Telefonu: Turhal Milli Emlak Şefliği 0 356 276 43 10

                           İLAN OLUNUR


SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada No

Parsel No

Alan (m?2;)

Hazine Hissesi (m?2;)

Fiili Durumu

Cinsi

İmar Durumu

İmar Durum Açıklaması

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Turhal

Kayacık

113

15

470,00

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

660.000,00

165.000,00

21/06/2023

09:00

2

Turhal

Kayacık

113

16

501,00

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

705.000,00

176.250,00

21/06/2023

09:20

3

Turhal

Kayacık

113

17

664,00

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

930.000,00

232.500,00

21/06/2023

09:40

4

Turhal

Kayacık

113

18

485,00

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

685.000,00

171.250,00

21/06/2023

10:00

5

Turhal

Kayacık

113

19

485,00

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

685.000,00

171.250,00

21/06/2023

10:20

6

Turhal

Kayacık

109

19

480,00

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

675.000,00

168.750,00

21/06/2023

10:40

7

Turhal

Kayacık

124

1

970,00

Tam

Ahır bulunmaktadır

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1.360.000,00

340.000,00

21/06/2023

11:00

8

Turhal

Kayacık

124

17

619,00

Tam

Depo bulunmaktadır

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

870.000,00

217.500,00

21/06/2023

11:20

9

Turhal

Kayacık

126

9

475,00

Tam

Ahır ve samanlık bulunmaktadır

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

670.000,00

167.500,00

21/06/2023

11:40

10

Turhal

Kayacık

126

12

475,00

Tam

Samanlık bulunmaktadır

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

670.000,00

167.500,00

21/06/2023

13:00

11

Turhal

Kayacık

187

1

502,72

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

705.000,00

176.250,00

21/06/2023

13:20

12

Turhal

Kayacık

200

6

909,86

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

1.280.000,00

320.000,00

21/06/2023

13:40

13

Turhal

Celal

288

8

256,56

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Ticaret+Konut Alanı

645.000,00

161.250,00

21/06/2023

14:00

14

Turhal

Hacılar

117

1

215,06

Tam

Konut bulunmaktadır

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

129.200,00

32.300,00

21/06/2023

14:20

15

Turhal

Boyacılar

1618

2

597,93

Tam

Konut bulunmaktadır

Arsa

İmarlı

Konut Alanı  (Yola terkini bulunmaktadır, taşkın sahasındadır)

239.500,00

59.875,00

21/06/2023

14:40

16

Turhal

Boyacılar

1621

2

1.180,03

Tam

Boş

Arsa

İmarlı

Konut Alanı (Yola terkini bulunmaktadır, taşkın sahasındadır)

630.000,00

157.500,00

21/06/2023

15:00

17

Turhal

Hacılar

0

798

380,79

Tam

Konut bulunmaktadır

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

228.500,00

57.125,00

21/06/2023

15:20

18

Turhal

Pazar

1387

1

2.092,77

Tam

Akaryakıt İstasyonu ve Müştemilatı

Arsa

İmarlı

Ticaret+Konut Alanı

3.350.000,00

837.500,00

21/06/2023

15:40

19

Turhal

Çaylı

152

214

1.121,95

Tam

Boş

Ham Toprak

İmarsız

İmarsız

224.500,00

56.125,00

22/06/2023

09:20

20

Turhal

Çaylı

206

1

627,72

Tam

Boş

Ham Toprak

İmarlı

Konut Alanı

220.000,00

55.000,00

22/06/2023

09:40

21

Turhal

Çaylı

206

8

411,85

Tam

Konut (2 Katlı)

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

144.500,00

36.125,00

22/06/2023

10:00

22

Turhal

Çaylı

206

13

350,58

Tam

Samanlık

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

123.000,00

30.750,00

22/06/2023

10:20

23

Turhal

Çaylı

206

14

343,21

Tam

Samanlık

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

120.500,00

30.125,00

22/06/2023

10:40

24

Turhal

Kuşoturağı

175

16

712,32

Tam

Konut+İşevi

Ham Toprak

İmarsız

İmarsız

71.500,00

17.875,00

22/06/2023

11:00

25

Turhal

Kuşoturağı

175

17

1.043,85

Tam

Boş

Ham Toprak

İmarsız

İmarsız

104.500,00

26.125,00

22/06/2023

11:20

26

Turhal

Hamide

172

5

360,81

Tam

Boş

Ham Toprak

İmarsız

İmarsız

72.500,00

18.125,00

22/06/2023

11:40

27

Turhal

Gökdere

116

2

10.381,53

Tam

Boş

Ham Toprak

İmarsız

İmarsız

623.000,00

155.750,00

22/06/2023

13:00

28

Turhal

Bahçebaşı

206

2

5.512,72

Tam

Boş

Hali Arazi

İmarsız

İmarsız

555.000,00

138.750,00

22/06/2023

13:20

29

Turhal

Necip

249

61

712,51

Tam

Boş

Arsa

İmarsız

İmarsız

71.500,00

17.875,00

22/06/2023

13:40