ATATURK

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Taşınma Hizmet Alımı İşi (Yeni hizmet binasının yapılacağı arsa üzerinde bulunan eski hizmet binasının geçici olarak hizmet verilecek binaya taşınma hizmet alımı işi) hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ pazarlık
  • İHALE TARİHİ 02/05/2018
  • İHALE ADRESİ Fevzi Çakmak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi NO:165 KARS
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

KARS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TAŞINMA HİZMET ALIMI İŞİ (YENİ HİZMET BİNASININ YAPILACAĞI ARSA ÜZERİNDE BULUNAN ESKİ HİZMET BİNASININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET VERİLECEK BİNAYA TAŞINMA HİZMET ALIMI İŞİ)

KARS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Taşınma Hizmet Alımı İşi (Yeni hizmet binasının yapılacağı arsa üzerinde bulunan eski hizmet binasının geçici olarak hizmet verilecek binaya taşınma hizmet alımı işi) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/120594

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fevzi Çakmak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi 36100 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742127032 - 4742127035

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yeni hizmet binasının yapılacağı arsa üzerinde bulunan eski hizmet binasının geçici olarak hizmet verilecek binaya taşınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kars İl Merkezi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 7(yedi) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fevzi Çakmak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi NO:165 KARS

b) Tarihi ve saati

:

02.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 208 nolu ihale takip odası adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 208 nolu ihale takip odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.