ATATURK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısı Modernizasyonu İşi hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ açık ihale
  • İHALE TARİHİ 16/03/2018
  • İHALE ADRESİ Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Kat : 18 Çankaya/ Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI MODERNİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GEN. MÜD. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısı Modernizasyonu İşi hizmet alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/60277

1-İdarenin

a) Adresi: Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu

(Dumlupınar Bulvarı) 9. Km. No: 278 Kat:18 Çankaya / Ankara 06510 Balgat Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası: 3124102050 - 3122862614

c) Elektronik Posta Adresi: ahmet.orcun@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatında bulunan İl Müdürlükleri

Hizmet Binaları ve ek hizmet binalarının ağ altyapılarının Modernizasyonunun yapılması, gerekli

ürünlerin nakliyesi konfigürasyonu ve kurulumunun yapılması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatında bulunan Adana, Aksaray, Amasya,

Antalya, Antalya - Ek Yemekhane, Antalya - Ek Bina Meydan, Batman, Bilecik, Çanakkale, Elazığ,

Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kilis, Muş, Samsun, Siirt, Gölbaşı Ana Bina,

Kırklareli, Konya(Ana Bina ve Ek Bina), İçel-Mersin, Manisa, Mardin ve Uşak İl Müdürlükleri Hizmet

Binaları ve Ek Hizmet Binaları.

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe

Prime Yanı) No: 278 Kat : 18 Çankaya/ Ankara

b) Tarihi ve saati: 16.03.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için

alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.

belgeler,

İstekliler, teklif ettiği ürünlerin veya bunların üretici firmalarının almış oldukları ISO 9001 TSE

standartlarına uygunluk belgelerini, kablolama ürünleri için Bağımsız test laboratuvarlarından alınan

(ETL/UL/3P/Delta/GHMT) sertifika belgelerini teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,

ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari

Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı

düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi

tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da

birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya

sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve

onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam

gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin

serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi

dairesince onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir

önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde

yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini

sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet

işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu

belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli

yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son

iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına

bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın

gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki

yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin

% 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Tekbir sözleşme ile yapılmış olan; Ağ altyapı kurulumu ve/veya ethernet teknolojisi işleri

ve/veya

LAN şebeke kurulumu ve/veya veri merkezi kurulumu, Modernizasyonu işleri, ihalenin tümü için

benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 5 oranında fiyat avantajı

uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu

(Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Zemin Kat. Çankaya / Ankara adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel

Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Servisi (18. Kat) adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için

teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama

istenecektir.