ATATURK

Akaryakıt Alımı

  • İHALE USÜLÜ açık ihale
  • İHALE TARİHİ 16/03/2018
  • İHALE ADRESİ Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 278 06530 Çankaya/Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/74756

1-İdarenin

a) Adresi: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 278 06530 Bakanlıklar Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası: 3124101270 - 3124240321

c) Elektronik Posta Adresi: levent.alaca@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: (Kurşunsuz Benzin 95 Oktan : 4.500 Litre 2) Motorin (Diğer ) : 110.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Bakanlığımızın İhtiyacı Olan Akaryakıt ( 95 Oktan Benzin, Motorin (Diğer)) Yurt Genelinde Taşıt Tanıma Sistemi ne Sahip Olan Firmalar ve Bayilerden İhtiyaç Nispetinde Peyder Pey Alınacaktır

c) Teslim tarihi: Bakanlığımızın İhtiyacı Olan Akaryakıt ( 95 Oktan Benzin, Motorin(Diğer)) Sözleşmeye Müteakip Yüklenici Firmanın Taşıt Tanıma Sistemine Sahip Bayii Ve Dağıtım İstasyonlarından; İdarenin Araçlarının İhtiyacı Nispetinde 01/05/2018-30/04/2019 Tarihleri Arasında Peyder Pey Yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 278 06530 Çankaya/Ankara

b) Tarihi ve saati: 16.03.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorulu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekli bir “Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EDPK) tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, veya Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise iş bitimine kadar geçerli istasyonlu bayilik lisansını ve bayilik sözleşmesini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma ve Mali İşler Müdürlüğü, Zemin Kat No:Z302 İhale Bütçe ve Tahakkuk Şefliği (İhale dokümanının bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 278 06530 Çankaya/Ankara) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma ve Mali İşler Müdürlüğü Zemin kat Z-302 nolu İhale Bütçe ve Tahakkuk Şefliği(Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 278 06530 Çankaya-Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.