ATATURK

ERBAA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ (TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanun'un 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 30/11/2023
  • İHALE ADRESİ Tokat İli Erbaa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, No:49 (Eski Belediye Kültür Evi) 2. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonu
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0
ERBAA KAYMAKAMLIĞI - MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN

            Tapuda, Tokat İli, Erbaa İlçesi  sınırları içerisinde kayıtlı bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların  satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü aşağıda yazılı  tarih ve saatlerde Tokat İli Erbaa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, No:49  (Eski Belediye Kültür Evi) 2. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı yapılacak olan  taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde (Cumhuriyet Mah. Dr. Ziya Durmuş Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı 3.Kat ) ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. Taşınmazların satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
        3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerince taşınmaz satışlarından ihale bedelinin üzerinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
        4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzunun Erbaa  Malmüdürlüğü veznesine veznenin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek ) yatırılması ve yatırıldığına dair vezne alındı belgesini veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. Geçici teminat bedelinin banka yoluyla ödenmek istenmesi halinde geçici teminat bedellerinin Erbaa Malmüdürlüğü banka hesabına yatırılması gerekmekte olup, bu durumda bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.                                                                                                                                                                             d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
        5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.                                                                            
        6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.   
        7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
        İrtibat: 0356 715 17 42  Dahili: (15-16-17)  Ayrıca doğrudan hat: 0 356 715 36 34       İlan olunur.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S. NO DOSYA NO MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
(m2)
HAZİNE HİSSE ORANI VE
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 60050110646 Doğanyurt Köyü Köyiçi Arsa 195 18 236,01 Tam İmarsız 49.000,00 9.800,00 30.11.2023 10:15
2 60050103201 Demirtaş Köyü Hacıdavut Tarla 119 132 817,85 Tam İmarsız 12.500,00 2.500,00 30.11.2023 10:30
3 60050103281 Demirtaş Köyü Göltepe Tarla 117 134 3.292,22 Tam İmarsız 50.000,00 10.000,00 30.11.2023 10:45
4 60050103293 Demirtaş Köyü Köyaltı Tarla 114 58 1.278,91 Tam İmarsız 26.000,00 5.200,00 30.11.2023 11:00
5 60050103322 Demirtaş Köyü Demirtaş Tarla 137 72 9.439,56 4.439,56 İmarsız 90.000,00 18.000,00 30.11.2023 11:15
6 60050108563 Ballıbağ Köyü Köyiçi Tarla 169 2 1.210,10 Tam İmarsız 122.000,00 24.400,00 30.11.2023 11:30
7 60050109842 Karayaka Kasabası/Yukarı Mahallesi Köyiçi Bahçe 473 18 506,63 Tam Konut  349.000,00 69.800,00 30.11.2023 11:45
8 60050111358 Evyaba Mahallesi   Arsa 197 3 948,63 Tam Konut+Ticaret+Turizm 2.500.000,00 500.000,00 30.11.2023 13:00
9 60050111453 Değirmeli Köyü   Arsa 232 616 780,32 Tam İmarsız 1.202.000,00 240.400,00 30.11.2023 13:20
10 60050111460 Değirmenli Köyü   Arsa 232 601 886,26 Tam İmarsız 706.500,00 141.300,00 30.11.2023 13:40
11 60050111380 Salkımören Köyü   Ham Toprak 143 3 21,20 Tam İmarsız 1.700,00 340,00 30.11.2023 14:00
12 60050111381 Salkımören Köyü   Ham Toprak 143 4 120,54 Tam İmarsız 10.000,00 2.000,00 30.11.2023 14:15
13 60050110966 Salkımören Köyü   Tarla 175 44 266,50 Tam İmarsız 22.000,00 4.400,00 30.11.2023 14:30
14 60050110439 Bağpınar Köyü Çalılık Arsa 162 22 227,73 Tam İmarsız 28.000,00 5.600,00 30.11.2023 14:45
15 60050111001 Bağpınar Köyü Köyiçi Ham Toprak 130 10 119,84 Tam İmarsız 12.000,00 2.400,00 30.11.2023 15:00
16 60050111002 Bağpınar Köyü Köyiçi Ham Toprak 130 7 192,74 Tam İmarsız 20.000,00 4.000,00 30.11.2023 15:15
17 60050104528 İverönü Köyü Kuruçay Tarla 103 238 4.613,45 Tam İmarsız 465.000,00 93.000,00 30.11.2023 15:30