ATATURK

YIKIM-ENKAZ HURDASI

  • İHALE USÜLÜ Pazarlık Usulü
  • İHALE TARİHİ 01/12/2023
  • İHALE ADRESİ Milli Emlak Müdürlüğü
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 153720
DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
YIKIM - ENKAZ HURDASI İHALE İLANI
Cinsi  Miktarı ( Adet) Bulunduğu Yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve Saati
Yıkım - Enkaz Hurdası Satış İhalesi 6 Katlı Düzce Fen Lisesi Lojman Binası
(1260 m2 Kapalı Alan)
İlimiz Merkez İlçesi Karacahacımusa Mahallesi 644 parsel numaralı mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde bulunmaktadır. 153.720,00 TL (KDV Hariç) 46.116,00 TL (0) 01/12/2023 - 10:00
        1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırmalın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak 
Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda  yapılacaktır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
        a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzunu veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi 
olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) 
        b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini ve ikametgah ilmuhaberi ile ihale konusu işi yaptığına dair aktif mükellefiyet belgesini
        c) Tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden yılı içinde alınmış sicil belgesini, tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini ve ihale konusu işi yaptığına dair aktif mükellefiyet belgesini
        d) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesini  
        e) Gerçek veya tüzel kişilerin Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında aldıkları Yıkım İşleri Müteahhitliği Belgesini (Y1-Y2 sınıfları) 
        f- Gerçek veya tüzel kişilerin ihale konusu işe özel tahmin edilen bedelin P'si oranında iş bitirme belgesini
ihale gün ve saatine kadar Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bulunan İhale Komisyonuna verilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. 
        2- İhale şartnamesi hergün mesai saatleri içinde  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 
        3- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
        4- İhale bedeli peşin ödenecek olup, satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca oranında KDV alınacaktır. 
        5- Yıkım - Enkaz Hurdası işi ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım, yerinden alma ve yıkım izin giderleri alıcıya aittir.
        6-Müdürlüğümüzce yapılan ihale bilgileri http://www.duzce.csb.gov.tr internet adresi ile 0380 524 58 27 numaralı telefondan öğrenilebilir.  İLAN OLUNUR.