ATATURK

Elektrik Enerjisi alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 22/09/2015
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez binası Vekaletler Caddesi No: 1 Bakanlıklar/Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 

ELEKTRIK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir   İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

: 2015/108730

İhale Kayıt Numarası 1-idarenin

a)  Adresi

b)    Telefon ve faks numarası

c)     Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği ınternet adresi (varsa)

2-Ihale konusu malın

a)  Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c)     Teslim tarihi


Vekalctleı Caddesi No: 1 06100 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA

3124101270-3124240321

inahniurec@csb.gov.tr

https//ekap kik gov tr/EKAP/

13.758.867 kwh - Elektrik Enerjisi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şaıtnameden

ulaştlabüh.

Alım, teknik şartnamede belirtilen abone numaralan verilen Bakantığmuz met kez ve ek hizmet binaları, taşra teşkilatı hizmet binaları, hava Ölçüm İstasyonları vb. yerler

Teknik şaıtnamede belirtilen abone numaralan venlen Merkez Hizmet Binası ve Ek Hizmet Biualaıı, Taşıa Teşkilatının Hizmet Binalau, Hava Ölçüm îstasyoniaıı vb. yerler için elektrik enerji alımı işi 01.01.2016 saat:Ö0.01' de başlayacak olup 31.12.2016 saat:24.00' te sona erecektir.


 


3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer

b)     Tarihi ve saati


Çevre    ve    Şelıiıcilik Bnkanlıklar/ANKAHA

22.09.2015- 11:00


Bakanlığı    Meıkez    binası    Vekaletler    Caddesi    No:     1


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

4.1.1.1.   Gerçek kışı olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.   Tüzel kışı olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tuzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.   ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler

Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendileriııc verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan Dağıtım, Perakende Satış, Toptan Satış veya Üretici lisansına sahip olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya İdarcmizce aslı görıilmıiştür oıujı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir, hu belgeyi teklifi île birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli tckfifîeıi değeılendirnıe dışı bırakılacaktır.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1.   Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.   Tuzel kışı olması halinde, ilgisine göre tuzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tuzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tuzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3.   Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

 

4.1.5   ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6   Tüzel kışı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir veya noter tarafından dk ilan tarihmden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdındekı kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrınakdı kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,


Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir

4.2.2.  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a)  ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b)  ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir veya serbest muhasebeci malı müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde,

a)  Carı oranın (donen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b)  öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c)  Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den kuçuk olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son ıkı yıla ait belgelerini sunabilirler  Bu takdirde, son ıkı yılın parasal tutarlarının ortalaması Üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır

4.2.3.  İş hacmini gösteı en belgeler:

a)  ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b)  Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir Bu kriterlerden

herhangi hırını sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son ıkı yıla ait belgelerini sunabilirler  Bu takdirde belgeleri sunulan son ıkı yılın

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelcı in taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamuda ve özel sektöıde yapılan elektrik enerjisi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

S.Ekonomık açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gore belirlenecektir

6.  ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır

7.  ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Tüık I nasi) karşılığı Destek Hizınetleıİ Dairesi Başkanlığı Satınalnıa ve
Mali İ^leı Müdürlüğü, Zemin kat NoîZİO İhale îjlcın Odası (İhale dokıimanımn bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık
Müdürlüğü Tunus cad. No:
33 Ka\aklıdere/ANKARA) adresinden satın alınabilir

7.2,  ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Daiıesi Başkanbgı Satmalına ve Mali îşleı Müdürlüğü Zemin kat Z-Ö5 notu İhale işlem Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9.  istekliler tekliflerim, mal kalem-kalemlerı ıçm teklif bınm fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen bınm fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden bınm fiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede, ışın tamamı için teklif verilecektir

10.  istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez