ATATURK

Antalya Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Okul ve Tesis Binalarının Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Gerekiyor İse Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 08/09/2015
  • İHALE ADRESİ Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen Çankaya Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Okul ve Tesis Binalarının Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Gerekiyor İse Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2015/98173

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çetin Emeç Bulvarı No:5 06460 DİKMEN ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124800810 - 3124800945

c) Elektronik Posta Adresi

:

mnasuh.bilir@yigm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Binaların depremdayanımının belirlenmesi, gerekiyorsa güçlendirmeprojesi hazırlanması, güçlendirmeye bağlı tesisat ve mimariprojelendirme, Enerji Performansı ve YangınYönetmeliğine dair projelendirmeler, keşif, metraj vb. yapılması hizmeti.(47390 m2)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen Çankaya Ankara

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüzelli) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen Çankaya Ankara

b) Tarihi ve saati

:

08.09.2015 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici firmanın, CAD yazılımına (Autocad) veya BIM (Yapı Bilgi Modelleme) Yazılımına (Archicad 16 veya emsali ve üzeri), Betonarme Yazılımına (Probina veya STA4CAD veya İdestatik veya emsali), Çelik Konstrüksiyon Analiz Yazılımına (SAP 2000 veya emsali) lisanslı olarak sahip olması gerekmektedir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Yüklenici firmanın bünyesinde 2 adet en az 10 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi, 1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi, 2 adet en az 5 yıl deneyimli mimar, 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi, 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi bulunması gerekmektedir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1."Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nin Ek'inde yer alan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi"ndeki B Sınıfı (Üstyapı) 2. Grup Bina İşleri'nden en az birisinde deprem dayanımı incelemesi ve/veya güçlendirme projesi yapmış olmak gerekmektedir. Tek sözleşme kapsamında en az 15 adet binanın deprem dayanımının belirlenmesi ve güçlendirme projelerinin hazırlanması işinin yapılmış olması gerekmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.