ATATURK

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şoför Elemanı Hizmeti Alımı (4 Kişi-01/01/2018-31/12/2018 Dönemi) hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 14/11/2017
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çırpan Mah.,Stadyum Cad. No:40 Osmangazi / BURSA Toplantı Salonu
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖR ELEMANI HİZMETİ ALIMI                   (4 KİŞİ-01/01/2018-31/12/2018 DÖNEMİ)

BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şoför Elemanı Hizmeti Alımı (4 Kişi-01/01/2018-31/12/2018 Dönemi) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/519959
1-İdarenin
a) Adresi : ÇIRPAN MAH. STADYUM CAD. NO :40 16050 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242715110 - 2242715109
c) Elektronik Posta Adresi : bursa@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : B sınıfı ehliyetli 4 Şoför Personel 12 Ay Hizmet alımı (01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arası) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çırpan Mah., Stadyum Cad. No:40 Osmangazi / BURSA ve görev yerleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çırpan Mah.,Stadyum Cad. No:40 Osmangazi / BURSA Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 14.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu İhalede Kamu veya özel sektörde;  tek sözleşmeye dayalı Şoför çalıştırılması veya Şoförlü araç kiralama işleri veya personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işleri benzer iş kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne doküman bedeli yatırıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü / Bursa adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürlüğü İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    /10/2017  Elektronik Mühendisi                        M.ÖZTÜRK
    /10/2017  Şube Müdürü                                                   N.ÖZDEN
    /10/2017  Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı        C.BAŞARAN