ATATURK

Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Isınma Amaçlı Katı Yakıt ( Kömür ) alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 13/11/2017
  • İHALE ADRESİ Zafer Mahallesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası Muş-Merkez
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ISINMA AMAÇLI KATI YAKIT ( KÖMÜR )

MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
 
Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Isınma Amaçlı Katı Yakıt ( Kömür ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/543955
1-İdarenin
a) Adresi : ZAFER MAH.ERZURUM YOLU ÜZERI 18/B 49100 MUŞ MERKEZ/MUŞ
b) Telefon ve faks numarası : 4362161070 - 4362161075
c) Elektronik Posta Adresi : mus@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 60 ton, Isınma amaçlı katı yakıt (Kömür)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Zafer Mahallesi Erzurum Yolu Üzeri 18/B, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası, Muş/Merkez
c) Teslim tarihi : Sözleşme süresince alım konusu malın teslim işlemi gerçekleştirilecektir.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zafer Mahallesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası Muş-Merkez
b) Tarihi ve saati : 13.11.2017 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli
*İthalatçı ise ,ithalatçı kayıt belgesi(ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı)
*Üretici ise, uygunluk izin belgesi(Üretici tarafından fotokopisi onaylı)
*Dağıtıcı ise,herhangi bir ilde alınmış dağıtıcı kayıt belgesi
*Satıcı ise, herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi(satıcı tarafından fotokopisi onaylı)
2-Kömüre ait uygunluık veya kontrol belgesi
3-Satış izin belgesi
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
7.1.ı maddesinde belirtilen belgeler
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Bürosu, Muş Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Saymanlığına yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Burosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.