ATATURK

2017 Yılı Şoförsüz - Yakıtsız 1 adet Araç Kiralama hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 22/11/2016
  • İHALE ADRESİ Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 2017 YILI ŞOFÖRSÜZ - YAKITSIZ 1 ADET ARAÇ KİRALAMA

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
2017 Yılı Şoförsüz - Yakıtsız 1 adet Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/481875
1-İdarenin
a) Adresi : Atalar Mahallesi Yönetim Caddesi 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422355201 - 4422355210
c) Elektronik Posta Adresi : erzurum@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017 Yılı Şoförsüz, Yakıtsız 1 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 22.11.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- 02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayın tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesinin (a) bendi gereği çalıştırılacak araçlarda şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (KDV Hariç) her türlü bakım-onarım-sigorta vb. giderler dahil) taşıtın Türkiye Sigorta, Resürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve harcama talimatının verildiği yılın  Ocak ayı itibari ile uygulanacak Motorlu Kara taşıtları Kasko değeri listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2'i tutarını  aşmayacaktır. Bundan dolayı istekli firmalar teklif zarflarında, teklif ettikleri aracın ''Türkiye Sigorta, Resürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'' tarafından yayınlanan motorlu kara taşıtları kasko değerleri listesindeki araç kodu, aracın markası, araç tipi ve model bilgilerini sunmak zorundadır.
2- İlgili Kuruluştan alınan  İstekliye ait A1 Yetki Belgesi.
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Özel Kurumlardan alınmış Araç Kiralama işlerine ait İş Bitirme belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.