ATATURK

Erzurum Çat Taşağıl Mahallesi Drenaj, Kuşaklama, Çeşme Hatları, Kanalizasyon ve Çevre İmalatları İnşaatı yapım işi

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 29/11/2016
  • İHALE ADRESİ Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • İHALEYİ ALAN FİRMA BEDİR İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
  • İHALE BEDELİ 1240000

 ERZURUM ÇAT TAŞAĞIL MAHALLESİ DRENAJ, KUŞAKLAMA, ÇEŞME HATLARI, KANALİZASYON VE ÇEVRE İMALATLARI İNŞAATI

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Erzurum Çat Taşağıl Mahallesi Drenaj, Kuşaklama, Çeşme Hatları, Kanalizasyon ve Çevre İmalatları İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2016/470872
1-İdarenin
a) Adresi : Atalar Mahallesi Yönetim Caddesi 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422355201 - 4422355210
c) Elektronik Posta Adresi : erzurum@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kanalizasyon, Drenaj Hatları, 82 Konutun dış sıva, boya ve tretuvar onarımı ile 300 metrelik İstinat duvarı gibi çevre imalatları yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erzurum Çat İlçesi Taşağıl Mahallesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiyüzyetmiş) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 29.11.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Kamu Kurum Kuruluşları ile Özel Sektöre yapılan her türlü (A) Altyapı ( V.Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri ), Grup İşleri ile (B) Üstyapı (Bina) Grubu İşleri, III. Grup İşleri ve çevre imalatları (İstinat duvarı, bina dış sıva, boya ve tretuvar onarımı gibi) işler benzer İş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Diplomaları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Bürosu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
İlan Bilgileri
İlan Süresi : 14 
Yasal Kapsam : 13 b/2 
Kalan Süre : İlanınızın yayımlanması için kalan süre 10 gündür. 
DÜZELTME İLANI
DRENAJ, KUŞAKLAMA, ÇEŞME HATTI, KANALİZASYON VE ÇEVRE
DÜZENLEME YAPTIRILACAKTIR
ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
DRENAJ, KUŞAKLAMA, ÇEŞME HATTI, KANALİZASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/470872
1- İdarenin
a) Adresi : Atalar Mahallesi Yönetim Caddesi 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422355201 - 4422355210
c) Elektronik posta adresi : erzurum@csb.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 10.11.2016 - 3228
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İhale İlanının; 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. İfadesi yerine,
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler olarak değiştirilmiştir.