ATATURK

UŞAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  • İHALE USÜLÜ 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 26/12/2019
  • İHALE ADRESİ Uşak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) Cumhuriyet Mah. 2. Emlak Sk. No: 1 64200 Merkez / UŞAK Telefon No: 0 276 223 70 67 Faks: 0 276 223 70 69 E-Posta:usak@csb.gov.tr KEP:usakcevrevesehircilik@hs01.kep.tr Ağ: www.csb.gov.tr
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 538000
UŞAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)  TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra No İli Bulunduğu Yer Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçüm   (m²) Mevkii Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin
Tarihi  Saati
1 Uşak Fevziçakmak Mahallesi  29-M-III-B 1911 9 386,02 Meşede Tam Arsa

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

Planında ayrık nizamda 3 kata

müsaadeli Konut Alanı

184.000,00 TL 36.800,00 26.12.2019 10:00
2 Uşak Sorkun Köyü K22-C-04-A-3 118 16 2.520,26 _____ Tam Ham Toprak İmarsız. 126.100,00 TL 25.220,00 26.12.2019 10:30
3 Uşak Sorkun Köyü K22-C-04-D-2 121 21 8.723,24 _____ Tam Tarla İmarsız. 220.000,00 TL 44.000,00 26.12.2019 11:00
4 Uşak Selvioğlu Köyü K22-c-01-b-4-b 182 4 315,88 Köyiçi Tam Arsa

Köy yerleşik alanı ve civarı

içerisinde  kalmaktadır. 

7.900,00 TL 1.580,00 26.12.2019 11:30
 
1-Yukarıda belirtilen 4 adet taşınmaz malların satış işlemleri 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emlak Müdürü Odasında yapılacaktır. 
2-İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Uşak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin
a)-Geçici teminat yatırmaları ( Tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış, süresiz ve limit içi düzenlenen ve işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazinece ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ;
b)-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
c)- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
d)- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (c) ve (d) maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, ihale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü  posta ile de gönderebilirler  postadaki gecikmeler  dikkate alınmaz.
5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içersinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bdelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı kanuni faizi ile birlikte en fazla iki yılda taksitler halinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı K.D.V'ne tabi olmadığı gibi  satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen  belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
7-Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.usak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.        İlan olunur.