ATATURK

TOKAT ERBAA 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI YAPIM İŞİ

  • İHALE USÜLÜ AÇIK
  • İHALE TARİHİ 25/03/2013
  • İHALE ADRESİ Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Kat:5 Dikmen/ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA
  • İHALE BEDELİ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi  :  28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale/ön yeterlik dökümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinen dolayı 5 gün süre indirimi)
  
Yasal Kapsam  :  13/a
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet  :  4. adım 699.270,00 - ...
________________________________________
KABLOLAMA ÜRÜNERİ, DONANIM, SİSTEM,YAZILIM,MERKEZİ GÜVENLİK YÖNETİMİ SİSTEMİ BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Taşra Teşkilatı Altyapı Bileşenlerinin Yenilenmesi İşi (Teknik Şartnamede miktarı ve özellikleri belirlenmiş Kablolama Ürüneri, Donanım, Sistem,Yazılım,Merkezi Güvenlik Yönetimi Sistemi Bileşenleri ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/27402
1-İdarenin
a) Adresi : Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2179.Sokak Söğütözü Çankaya-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0-312 285 71 73 / 26 26 - 0312- 284 79 36
c) Elektronik Posta Adresi : buraks@bayindirlik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri  : TEKNİK ARAŞTIRMA UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN EK-1 VE EK-2 DE BELİRTİLEN İL MÜDÜRLÜKLERİ
c) Teslim tarihi : Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü ve Teknik Şartnamenin Ek-1, Ek-2'de belirtilen İl ve Ürünler tablosundaki dağılıma göre firma yetkilisi, İl Müdürü ve Donanımdan ve İşletimden sorumlu bir personel tarafından imzalanan tutanak mukabilinde teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2179.Sokak Söğütözü Çankaya-ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.04.2011 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye?de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Firma, teklif etmiş olduğu bütün ürünler için Türkiye temsilcilikleri veya distribitörlerinden bu ihaleye özel satmaya, kurmaya ve teknik desteğini vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgelerini teklif dosyasında sunacakalrdır.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
- Firma teklif ettiği anahtarlama cihazları için en az 3 yıl, diğer tüm donanım ürünleri için(kablolama ürünleri hariç)en az 2 yıl süreyle imalatçı firma garantisinde parça dahil ücretsiz bakım ve onarım garantisi vermelidir. Garanti süresi sonrası 5 yıl süreyle bakım, onarım ve parça temin garanti taahhütnamesini teklif dosyasına ekleyecektir.
- Firma, teklif ettiği tüm yazılım ürünleri için en az 1 yıl süreyle garanti vermelidir.
-Sistemin garanti süresi içerisinde donanım veya yazılımdan dolayı çalışmaması halinde, arızalı gün sayısı, garanti süresine ilave edilecektir.
 
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKNİK ŞARTNAME? deki tüm maddeleri ayrı ayrı cevaplayacak ve okuyup anlaşılıp kabul edildiği yazılacaktır. Her sayfa imzalanacak ve kaşelenecektir. İhtiyaç duyulan maddelerde teklif ettikleri ÜRÜN?lerin marka ve model numaralarını cevaplara yazacaktır. Hiçbir madde boş bırakılmayacak, cevaplar açık, anlaşılır, yeterli teknik düzeyde olacaktır.Her kalem için teklif edilen ürün katalogu cevapların arkasında bulunacaktır. Ayrıca katalog üzerinde ürünün özellikleri fosforlu kalem ile belirtilecek ve yanına şartnamedeki karşılık gelen numarası yazılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel Sektöre Donanım, Sistem, Kablolama  Ürünleri,  Yazılım, Satış ve Kurulum İşini Yapmış Olmak Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini/kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkez saymanlık Müdürlüğü Tunus Cad. No:33 Adresine Şartname Ücretini Yatırıp Makbuzla Birlikte Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2179.Sokak Söğütözü Çankaya-ANKARA Adresinden Alınacaktır adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2179.Sokak Söğütözü Çankaya-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.