ATATURK

Samsun, Sinop, Amasya, Ordu ve Tokat İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 17/12/2014
  • İHALE ADRESİ Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) Çankaya/ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA Ekoiz Çevre ve Sosyal Planlama Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
  • İHALE BEDELİ 262300

SAMSUN, SİNOP, AMASYA, ORDU VE TOKAT İLLERİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI


Samsun, Sinop, Amasya, Ordu ve Tokat İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale Kayıt Numarası
:
2014/154017
1-İdarenin
a) Adresi
 
:
 
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) - ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
:
3122221234 - 3122222661
c) Elektronik Posta Adresi
:
tabiat@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
 
:
 
Samsun, Sinop, Amasya, Ordu ve Tokat İllerinde yer alan, toplam 21 adet Doğal Sit Alanı (29.947,4629 ha) ile 16 adet potansiyel Doğal Sit Alanı önerisini (19.187,00 ha) kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Samsun, Sinop, Amasya, Ordu ve Tokat İlleri
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 370((Üç Yüz Yetmiş)) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
 
:
 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati
:
17.12.2014 - 10:00
       
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.amu ve Özel Sektöre Yapılmış olan;
-Biyolojik çeşitlilik araştırma projeleri,
-Tür ve/veya habitat koruma ve izleme projeleri,
-Koruma alanlarına yönelik yönetim planları veya uzun devreli gelişme planları,
-Kara, kıyı veya deniz alanında yaşayan flora ve/veya fauna tür ve/veya habitatların tespitine ve/veya korunmasına yönelik bilimsel araştırma çalışmaları benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Tunus Cad. No:33 Kızılay/Ankara (T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR48 0000 1001 0000 0350 121003 no.lu hesabına İhale dokümanı bedeli yatırılacaktır.) Makbuz karşılığında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü (255 Nolu Oda) Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.