ATATURK

REŞADİYE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanunun 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 13/12/2022
  • İHALE ADRESİ Tokat/Reşadiye Belediyesi Toplantı Salonu
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0
TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (REŞADİYE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) İLAN
1-Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde satış ve kiralama ihalesine çıkarılacaktır.             
2-İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; 
a)Geçici Teminat Bedelinin Reşadiye Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları {süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir} taşıması gerekmektedir.)
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Tokat/Reşadiye Belediyesi Toplantı Salonunda  toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Reşadiye Malmüdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
5- İlan metninde bulunan 5-6-7-8-9-10'uncu sırasında bulunanlardan, 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde satışa çıkarılmıştır. İhalenin yapıldığı tarihte en az üç yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir.                                                                       
a) Öncelikli alım hakkı sahibinin taşınmazı satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
6-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin % 1'i  oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir. 
9-Taşınmazların  satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://tokat.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
12- İrtibat Telefonları: 0356 214 31 39 Dahili (2132-2131-2082-2091)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
İlan olunur. 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
SıraNo TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60080109537 Tokat Reşadiye Kızılcaören Köy İçi Kargir Bina ve Arsa 179 83 750.00 Tam Sağlık Tesis Alanı 107,000.00 10,700.00 13.12.2022 13:40
2 60080109536 Tokat Reşadiye Kızılcaören Köy İçi 2 adet Kargir Bina ve Arsa 179 84 750.00 Tam Sağlık Tesis Alanı 136,000.00 13,600.00 13.12.2022 13:50
3 60080110132 Tokat Reşadiye Kızılcaören Köy İçi Kargir Bina ve Arsa 179 85 771.56 Tam Sağlık Tesis Alanı 136,000.00 13,600.00 13.12.2022 14:00
4 60080101807 Tokat Reşadiye Çamlıkaya Kuş Yakmuz Ham Toprak 107 3 1,257.06 Tam İmarsız 25,250.00 7,575.00 13.12.2022 14:10
5 60080103711 Tokat Reşadiye Yolüstü Altıkavak Tarla 143 51 2,274.29 Tam İmarsız 45,500.00 13,650.00 13.12.2022 14:20
6 60080103712 Tokat Reşadiye Yolüstü Altıkavak Tarla 143 52 2,188.26 Tam İmarsız 44,000.00 13,200.00 13.12.2022 14:30
7 60080103713 Tokat Reşadiye Yolüstü Altıkavak Tarla 143 53 3,152.10 Tam İmarsız 63,500.00 19,050.00 13.12.2022 14:40
8 60080103714 Tokat Reşadiye Yolüstü Altıkavak Tarla 143 54 2,393.99 Tam İmarsız 48,000.00 14,400.00 13.12.2022 14:50
9 60080103715 Tokat Reşadiye Yolüstü Altıkavak Tarla 143 55 1,667.69 Tam İmarsız 33,500.00 10,050.00 13.12.2022 15:00
10 60080103716 Tokat Reşadiye Yolüstü Altıkavak Tarla 143 56 1,955.09 Tam İmarsız 39,500.00 11,850.00 13.12.2022 15:10
11 60080102583 Tokat Reşadiye Karataş Tepeyanı Tarla 111 130 5,360.00 Tam İmarsız 96,500.00 28,950.00 13.12.2022 15:20
                                   
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
SıraNo TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60080100686 Tokat Reşadiye Baydarlı Kasabası Yükseliş Mahallesi Yaycılı Hali Arazi 111 166 22,886.00 Tam İmarsız 5,250.00 1,575.00 13.12.2022 15:30