ATATURK

Muğla Milas 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı yapım işi

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 30/07/2013
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

____Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi  :  14
  
Yasal Kapsam  :  13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet  :  2. adım 76.291,00 - 152.588,00

KIYI KENAR ÇİZGİLERİNİN TAMAMLANMASI PROJESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Antalya İli Kıyı Kenar Çizgilerinin Tamamlanması Projesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/79805
1-İdarenin
a) Adresi : Söğütözü Mh. 2179. Sokak No:5 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122857173-2628 - 3122847936
c) Elektronik Posta Adresi : caglayanc@bayindirlik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Antalya
c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 100(YÜZ) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2179. Sok. No:5 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 23.06.2011 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
31.01.1988 tarihinde yayınlanan ? Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği? 15.07.2005 tarihinde yayınlanan ?Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği? hükümlerine göre ED-50 veya ITRF-96 koordinat sistemlerine dayalı olarak üretilen ve 3194 sayılı Kanuna göre onaylanan 1/1000 ölçekli sayısal h?lihazır haritalar ve Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri vb. projelere altlık olacak sayısal halihazır haritaların yersel ve Fotogrametrik yöntemle üretimi, sayısal kadastral harita üretimi, detay alımı ve tescil, plankote, her nevi sınırlandırma haritası, işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Tunus Cad. No:33 Çankaya/ANKARA adresine şartname ücreti yatırılarak makbuz karşılığı idarenin adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2179. Sok. No:5 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.