ATATURK

MALATYA YURTKUR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI yapım işi

  • İHALE USÜLÜ AÇIK
  • İHALE TARİHİ 01/04/2013
  • İHALE ADRESİ Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA
  • İHALE BEDELİ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi  :  21
  
Yasal Kapsam  :  13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet  :  3. adım 152.588,00 - 699.270,00
________________________________________
YÖRESEL DOKU VE MİMARİ ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Hatay ili kırsal alanda yöresel doku ve mimari özelliklerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması projesi müşavirlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/30099
1-İdarenin
a) Adresi : Söğütözü Mh. 2179. Sok. No:5 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122857173-2628 - 3122847936
c) Elektronik Posta Adresi : caglayanc@bayindirlik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 180 takvim günü süreli Hatay İli Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi Müşavirlik Hizmeti Alımı İşidir.
b) Yapılacağı yer : Hatay
c) İşin süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 180(Yüzseksen) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Söğütözü Mh. 2179 Sokak No:5 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.04.2011 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde hizmet alımı şeklinde akademik olarak kırsal alanda mimari özelliklerin incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar, projeler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Tunus Cad. No:33 adresine şartname ücreti yatırılıp makbuz karşılığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mh. 2179 Sokak No:5 Çankaya / ANKARA adresinden alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mh. 2179 Sokak No:5 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.