ATATURK

KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR (adana)

  • İHALE USÜLÜ açık ihale
  • İHALE TARİHİ 26/10/2018
  • İHALE ADRESİ Güzelyalı Mahallesi 81021 Sokak No : 4 Çukurova /ADANA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Koruyucu Giyim Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/474910

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÜZELYALI MAHALLESI 81021 SOKAK 4 01170 ÇUKUROVA/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3222350717 - 3222350656

c) Elektronik Posta Adresi

:

adana@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ekli Listede Yer Alan 10 Kalem Mal Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İdarenin talebine göre Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ambarı veya Yüklenicinin teklifinde sunduğu teslim noktaları.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslimine başlanabilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Güzelyalı Mahallesi 81021 Sokak No : 4 Çukurova /ADANA

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye girecek İstekliler ihale günü ihale konusu malzemelerin tamamının numunelerinden 1’er adet yanlarında getirerek ihale (son teklif verme) saatinde İhale Komisyonuna sunacaklardır. Bu numuneler komisyonca İl Müdürlüğümüzde muhafaza edilecek olup, teklif değerlendirme tamamlandıktan sonra; 1 ve 2 inci isteklilerin numuneleri şahit numune olarak Kurumumuzda saklanacak, diğer isteklilerin numuneleri iade edilecektir. Sözleşme imzalanmasından sonra ikinci isteklinin numunesi de iade edilecektir. 1 inci isteklinin şahit numuneleri malların tamamen teslimi ve kabul işleminin sonuna kadar Kurumumuzda saklanacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun getirilmesi kaydıyla Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Bürosundan satın alınabilir adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.