ATATURK

KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA (2 ADET ARAÇ, ŞOFÖRLÜ - YAKITSIZ) hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 25/12/2014
  • İHALE ADRESİ KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - NECMETTİN ERBAKAN MAH. İNÖNÜ BULVARI NO:8 MERKEZ / KİLİS
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA (2 ADET ARAÇ, ŞOFÖRLÜ – YAKITSIZ)
KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA (2 ADET ARAÇ, ŞOFÖRLÜ – YAKITSIZ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/171489
1-İdarenin
a) Adresi : NECMETTİN ERBAKAN MAH. İNÖNÜ BULVARI NO:8 79000 MERKEZ/KİLİS
b) Telefon ve faks numarası : 3488139981 - 3488134912
c) Elektronik Posta Adresi : kilis@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 (İKİ) ADET BİNEK ARACIN KİRALAMA HİZMETİ ( ŞOFÖRLÜ - YAKITSIZ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET ALANI (İL VE İLÇELERİ)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - NECMETTİN ERBAKAN MAH. İNÖNÜ BULVARI NO:8 MERKEZ / KİLİS
b) Tarihi ve saati : 25.12.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
HİZMET ALIMI SURETİYEL KİRALANACAK ARAÇLAR BİNEK TİPİ OLUP, ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERDE RUHSAT (KİRALIK ARAÇ İSE KİRA KONTRATI İLE BİRLİKTE), YOLCU KOLTUK SİGORTASI VE İDAREDE DÜZENLENECEK KİRALIK ARAÇ UYGUN BELGESİ, KİRALANACAK ARAÇLARIN TRAFİK VE KASKO SİGORTASI YÜKELENİCİNİN YÜKÜMLÜĞÜNDE OLUP,
ARAÇLAR; 237 SAYILI TAŞITLAR KANUNU, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ VE KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ'NE UYGUN OLACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ SÜRÜCÜ DAHİL ARAÇ KİRALAMA İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE TAKİP BÜROSU (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN HALK BANKASI KURUMSAL HESABI 506 KODLU HESABINA DÖKUMAN BEDELİNİN YATIRILMASI GEREKLİDİR.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İAHALE TAKİP BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.