ATATURK

KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ alımı

  • İHALE USÜLÜ açık ihale
  • İHALE TARİHİ 06/11/2018
  • İHALE ADRESİ Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Mevlana Mah.Kocasinan Bulvarı No :155 Eski Çevreyol Üzeri Kocasinan/KAYSERİ
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/515067

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvari No: 155 Eski Çevreyol Üzeri 38090 - KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3522228984 - 3522228989

c) Elektronik Posta Adresi

:

kayseri@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yüzonbeş takım, 10 kalem Koruyucu Giyim Malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İdarenin talebine göre Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ambarı veya Yüklenicinin teklifinde sunduğu teslim noktaları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde peyder pey 17.12.2018 tarihine kadardır. Sözleşme süresi malın teslim süresi, muayene ve kabul işlemleri için gerekli süre, garanti süresi düşünülerek hesaplanmıştır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Mevlana Mah.Kocasinan Bulvarı No :155 Eski Çevreyol Üzeri Kocasinan/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

06.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1- Kayseri İl sınırları içerisinde teklif verdiği kısımdaki ürünlerinin satıldığı, en az 1 tanesi alışveriş merkezinde (AVM) olmak üzere 2 veya daha fazla mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.

2-İstekliler, KGM teslimatını Kayseri İl sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği mağazalarının tamamından yapabileceğini belirten bir yazı sunacaktır.

3-İstekliler, İhtiyaç listesindeki Koruyucu giyim malzemelerinden en az 4 (dört) kalemin Yerli Malı olduğunu belirten bir yazıyı ihalede sunacaktır.

4-Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş ,şekli ve içeriği Ek-4 te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini teknik şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda açık olarak belirteceklerdir.

2- “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacak, teslimat aşamasında bu belgede yer alan aynı ürünler verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Bürosu Mevlana Mah.Kocasinan Bulvarı No :155 Eski Çevreyol Üzeri Kocasinan/KAYSERİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Bürosu Mevlana Mah.Kocasinan Bulvarı No :155 Eski Çevreyol Üzeri Kocasinan/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.