ATATURK

İZMİR BAYINDIR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI yapım işi

  • İHALE USÜLÜ AÇIK
  • İHALE TARİHİ 28/08/2013
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA
  • İHALE BEDELİ

KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN,ARAZİDE İŞARETLENMESİ, ÖLÇÜLMESİ,HESAPLARININ YAPILMASI VE ORTOFOTO VEYA HALİHAZIR HARİTALAR ÜZERİNDE ÇİZİLMESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Muğla İli Kıyı Kenar Çizgisinin,Arazide İşaretlenmesi, Ölçülmesi,Hesaplarının Yapılması ve Ortofoto veya Halihazır Haritalar Üzerinde Çizilmesi İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2011/83327
1-İdarenin
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2179. Sok. No:5 ÇANKAYA ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122857173 - 3122847936
c) Elektronik Posta Adresi : buraks@bayindirlik.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2179.Sokak No:5 Söğütözü Mah. Çankaya-ANKARA
b) Tarihi ve saati : 30.06.2011 14:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur.

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
50000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 150000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 100000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 250000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
İsteklinin personel durumuna ilişkin esaslar:
Pozisyon                                                           Adet             Asgari Tecrübe(YIL)
Proje Müdürü ( Harita Müh)                                     1                     5
Harita Mühendisi                                                    1                     2
Harita Teknikeri/Teknisyen                                     2                     2
İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri yukarıda belirtilmiştir.
Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.
Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleriyle tevsik edilir.
Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
İhale dokümanı ekinde verilen özgeçmiş formu kullanılacak ve ilgili personel ve firma yetkilisi tarafından imzalanarak sunulacaktır.
Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamazlar.
Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Anahtar Teknik Personel ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:
Sorumlu Müdür;
-Harita, Harita-Kadastro (Jeodezi-Fotogrametri) Mühendisi olmak (diploma veya mezuniyet belgesi ve Oda üye kayıt belgesi ile belgelenecek)
-Özel sektörde, Harita Kadastro Mühendislik hizmetleri kapsamında; en az 5 yıl süre ile gerçek kişi olarak veya şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya şirketlerde müdür olarak çalışmış olduğunu belgelemek veya,
-Kamu sektöründe, Harita Kadastro Mühendislik hizmetleri kapsamında; en az 5 yıl süre ile kontrol mühendisi, başmühendis, müdür veya daha üst görevlerde çalışmış olduğunu belgelemek,
Harita/Harita-Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi;
En az 2 yıl deneyimini belgelemeli (diploma veya mezuniyet belgesi ve Oda üye kayıt belgesi ile belgelenecek)
Tekniker / Teknisyen
Üniversitelerin 2 yıllık tapu- kadastro, harita-kadastro bölümlerinden veya Tapu Kadastro Meslek Lisesi veya meslek liselerinin tapu, harita, kadastro bölümlerinden mezunu olduğunu belgelemeli (mezuniyet belgesi) veya kamuda harita, kadastro hizmetleri kapsamında tekniker/teknisyen olarak çalıştığını hizmet belgesi ile belgelemeli
En az 2 yıl deneyimi olmak. (mezuniyet belgesi veya hizmet belgesi ile belgelendirecek)
Üniversitelerin harita/harita-kadastro (jeodezi ve fotogrametri) mühendisliği bölümünden mezun olanlar, süre aranmaksızın tekniker/teknisyen konumunda personel olarak değerlendirilebilir.
b) Teknik Personel:
İdare tarafından onaylanan anahtar teknik personel listesi sözleşmeye eklidir.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:
Makine Teçhizat ve Ekipman
1 adet standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre,
3 adet çift frekanslı Real Time Kinematik alım için yeterli teknik özellikte
GPS alıcısı,
Yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile birlikte işin niteliğine ve gidişatına göre ihtiyaç duyulacak makine, teçhizat ve diğer ekipman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün gerekçeli yazılı talebine istinaden 3 takvim günü içerisinde şantiyede hazır bulundurulacaktır.
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
31.01.1988 tarihinde yayınlanan ? Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği? 15.07.2005 tarihinde yayınlanan ?Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği? hükümlerine göre ED-50 veya ITRF-96 koordinat sistemlerine dayalı olarak üretilen ve 3194 sayılı Kanuna göre onaylanan 1/1000 ölçekli sayısal h?lihazır haritalar ve Otoyol, Devlet ve İl Yolu, Demir Yolu, Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri vb. projelere altlık olacak sayısal halihazır haritaların yersel ve Fotogrametrik yöntemle üretimi, sayısal kadastral harita üretimi, detay alımı ve tescil, plankote, her nevi sınırlandırma haritası, işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Tunus Cad. No:33 Adresine Şartname Ücretini Yatırıp Makbuzla Birlikte TAU GM 2179.Sokak No:5 Söğütözü Mah. Çankaya-ANKARA Adresinden Alınacaktır adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2179.Sokak No:5 Söğütözü Mah. Çankaya-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.