ATATURK

Hava Kalitesi İzleme istasyonlarında Bulunan Cihazlara Sarf Malzeme alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 03/09/2015
  • İHALE ADRESİ Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:3 - Vekaletler Cad No: I Bakanlıklar/Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA Titaş Temsilcilik İth. Tic. Ve San. A.Ş. / Referans Çevre Teknolojileri Mak. Bil. İth. İhr. dan. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  • İHALE BEDELİ 513933

 HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARINDA BULUNAN CİHAZLARA SARF MALZEME

SATIN ALINACAKTIR

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ.İZİN VE DENETİM GEN. MÜD. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Hava Kalitesi İzleme istasyonlarında Bulunan Cihazlara Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda >er almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         : 2015/101386
l-İdarenin

a)  Adresi                                           : Vekaletler Caddesi No: I 06640 Kızılay Çankaya/Ankara

b)  Telefon ve faks numarası                : 3124101700 - 3124192192

c)  Elektronik Posta Adresi                    : cedid@csb.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

2-lhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                     : Hava Kalitesi izleme istasyonlarında Bulunan Cihazlara 9 Kalem

Sarf Malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Teslim yeri                                      : Çevre Referans Laboratuvan Haymana Yolu 5 Km Gölbaşı/Ankara

c)  Teslim tarihi                                    : Sözleşmede belirtilen malzemeler işin başlanmasına müteakip 90

(Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                : Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Toplantı Salonu Kat:3 - Vekaletler Cad No: I Bakanlıklar/Ankara

b) Tarihi ve saati                                 : 03.09.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve'veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3.  Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5  ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.
                                                                                                 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.a)Kamu veya özel sektörde Hava kalitesi izleme istasyonlarında bulunan cihaz, ekipman veya bunlara ait

sarf ve yedek malzeme satışı.

b)Kamu veya özel sektörde Hava kalitesi izleme istasyonlarında bulunan cihazların bakım ve onarım işleri.

c)Kamu veya özel sektördeki çevre laboratuarlarına ait sarf ve yedek malzeme satışı

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.      İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.      ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1.  ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü Kal:3 Vekaletler Cad No: 1 Bakanlıklar/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2.  ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.      Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü Kat:3 - Vekaletler Cad. No: 1 Bakanlıklar Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9.      İstekliler tekliflerini, mal kalem-kaiemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir

10.      İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.      Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür

12.      Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.