ATATURK

Diyarbakır Hani ve Dicle İlçe JanKomHizve Loj,Çüngüş İlçe JanKomHiz BinDprdayBel(rlv,mlzDay,zem-temetd,anlz)gergüçprj(anlz,dty,kşf) haz,binDprdaytest(inc,tespve stkhes)yap,binEnjPrfYönveBinYng KorHakYöngöre vbdüzprjişi hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 29/08/2016
  • İHALE ADRESİ Selahattin Eyyübi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü / Diyarbakır
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 ETÜT- PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Diyarbakır Hani ve Dicle İlçe JanKomHizve Loj,Çüngüş İlçe JanKomHiz BinDprdayBel(rlv,mlzDay,zem-temetd,anlz)gergüçprj(anlz,dty,kşf) haz,binDprdaytest(inc,tespve stkhes)yap,binEnjPrfYönveBinYng KorHakYöngöre vbdüzprjişi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/308755
1-İdarenin
a) Adresi : SELAHATTIN EYYÜBI MAHALLESI TURGUT ÖZAL BULVARI 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122371406 - 4122371400
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ilçenin hizmet ve lojman binalarının deprem day. belirlenmesi, gerektiğinde güçlendirme proj. hazırlanması, deprem dayanıklılık testlerinin yapılması enerji perf. Yön. ve yangından korunması hak. Yön. göre projelendirilmesi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Diyarbakır İli Hani, Çüngüş ve Dicle İlçeleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(Yüzelli) gündür
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selahattin Eyyübi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü / Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 29.08.2016 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak son 5 yıl içinde kamu veya özel sektör binalarının deprem dayanımlarına yönelik incelenme ve güçlendirme projeleri hazırlamış olmak benzer iş kabul edilecektir. Bununla ilgili isteklilerin teklifleri kapsamında iş deneyim belgesi sunmaları gerekmektedir. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE TAKİP SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selahattin Eyyübi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü / Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.