ATATURK

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Hizmet Birimleri Envanterine Kayıtlı Bilişim Cihazları Parça Dahil Bakım Onarım Hizmeti Temini hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 06/06/2017
  • İHALE ADRESİ Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Kat : 18 Çankaya / Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GEN. MÜD. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Hizmet Birimleri Envanterine Kayıtlı Bilişim Cihazları Parça Dahil
Bakım Onarım Hizmeti Temini hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2017/216894
1-İdarenin
a) Adresi: Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Kat:18 Çankaya / Ankara 06510 Balgat Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası :
3124102050 - 3122862614
c) Elektronik Posta Adresi: cemalettin.sogut@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 teknik personel ve 15 Uzman Personel İle 12 Ay (Bir Yıl) Boyunca Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Birimleri Envanterine Kayıtlı Bilgisayar Teknolojileri ve Donanımlarının
Parça Dâhil Bakım ve Onarımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :
a) Bakanlığımız Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya / Ankara
b) Çevre Referans Laboratuvarları & Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Haymana Yolu 5.Km.
Gölbaşı/Ankara
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Oniki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278
Kat : 18 Çankaya / Ankara
b) Tarihi ve saati : 06.06.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da
birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya
eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz
kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve
bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla
ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre
düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla
ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri
özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında
devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını
gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin
sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden
işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin
%15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1- İsteklinin Ankara ofisine ait, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve TSE Hizmet Yeri
Yeterlilik Belgesi 2- En az 2 adet (TSE 12498, TSE12643, TSE13242, TSE 12540, TSE 13149) TSE
standardı belgesi
3- ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgesi 4- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Tüm Kamu veya özel sektöre tekbir şözleşme ve/veya ayrı ayrı sözleşmeler ile (Özel sektöre
yapılmış işler işin Sözleşmeler Noter Tasdikli olmak kaydıyla) “Bilgi Teknolojileri (Yazıcı, Tarayıcı,
Fotokopi Makinesi, Sunucu aktif ve Pasif cihazlar vb.) için Parça dahil bakım onarım işi, çevre birimleri
satış veya yerinde servis işleri ile bakımlarının yapılması işleri.“ benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 1 oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar
Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Zemin Kat Çankaya / Ankara hesabına yatırılan şartname
bedeline ait makbuz karşılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir
Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Kat :18 Çankaya/ Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Servisi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.