ATATURK

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MERKEZ HİZMET BİRİMLERİ BİLİŞİM CİHAZLARI PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 30/01/2015
  • İHALE ADRESİ Söğütözü Mahallesi 2179. Sokak No:5 Kat 1 Söğütözü-Çankaya / ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MERKEZ HİZMET BİRİMLERİ BİLİŞİM CİHAZLARI PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2014/169186 1-İdarenin
a) Adresi
:
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2179. Sokak No:5 Kat: 1 Balgat / ANKARA 06510 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
:
3122857173 - 3122862614
c) Elektronik Posta Adresi
:
cemalettin.sogut@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
11 DONANIM TEKNİSYENİ VE 2 SİSTEM UZMANI VE 8 UZMAN PERSONEL İLE 12 AY BOYUNCA YAPILACAK OLAN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ PARÇA DAHİL BAKIM VE ONARIMI İŞİ HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
a) Bakanlığımız Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA; b) Ek Bina1 Söğütözü Mahallesi 2179. Sokak No:5 Balgat/ANKARA; c) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü & Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ehlibeyt Mahallesi 1271. Sokak No:13 Balgat/ANKARA; d) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Harbiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA; e) Prefabrik Ek Bina Eskişehir Yolu 13km. Lodumlu/ANKARA f) Çevre Referans Laboratuvarları & Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı Haymana Yolu 5.Km. Gölbaşı/ANKARA İdare, şartname ekinde listesi verilen donanımlarla ilgili olarak, mevcut teçhizatı farklı bir binaya taşıdığı (yer değiştirilmesi) durumunda, yeri değiştirilen cihazlar da yeni yerinde bakım-onarım kapsamında olacak ve Yüklenici bu durum için ek bir ücret talep etmeyecektir. Yüklenici, yeri değiştirilen bu cihazların her yönü ile (donanım-yazılım) çalışır duruma getirilmesi hususunda idareye destek verecektir.
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 21.02.2015, işin bitiş tarihi 20.02.2016 3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Söğütözü Mahallesi 2179. Sokak No:5 Kat 1 Söğütözü-Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati
:
30.01.2015 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekli ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olacak ve kanıtlayıcı belgeleri teklifinde idareye sunacaktır. Teklif verecek İstekli, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olacak ve teklif dosyasına eklenecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tüm Kamu veya özel sektöre tekbir şözleşme, ayrı ayrı sözleşmeler veya fatura karşılığı yapılmış olan “Bilgi Teknolojileri (Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Makinesi, Sunucu aktif ve Pasif cihazlar vb.) için Parça dahil bakım onarım işi, bilgisayar temini veya bakımı ve çevre birimleri satış veya yerinde servis işleri ve bakımlarının yapılması işleri.“ benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Tunus Caddesi No.33 Kavaklıdere/ ANKARA hesabına yatırılan şartname bedeline ait makbuz karşılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2179. Sokak No:5 Kat: 1 / ANKARA adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.