ATATURK

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİGPS Cors ( GNSS) Ölçüm Cihazı alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 11/03/2015
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ
GPS CORS ( GNSS) ÖLÇÜM CİHAZI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

GPS Cors ( GNSS) Ölçüm Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası
:
2015/15491

 

1-İdarenin
a) Adresi
:
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
:
3124101050 - 3122293807
c) Elektronik Posta Adresi
:
ds.isletme@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı
:
35 adet GPS Cors ( GNSS) Ölçüm Cihazı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
c) Teslim tarihi
:
Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün sonra işe başlayacak ve 2(iki) ay içinde malı teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar Ankara
b) Tarihi ve saati
:
11.03.2015 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen donanım ve yazılımlar kesin kabul tarihinden geçerli olmak üzere en az 2 (iki) yıl ücretsiz garanti edilecektir. Yüklenici Firma, en az 10 yıl süre ile bakım, yedek parça, eğitim ve danışmanlık garantisini verecektir. Garanti süresi içinde meydana gelecek arızalar yüklenici firma tarafından en geç 1 (bir) ay içinde ücretsiz olarak giderilecektir. Yurt dışına gönderilmeleri halinde nakliye bedeli yükleniciye ait olacaktır. Giderilemediği takdirde yenisi ile değiştirilmesi garanti edilecektir. Garanti süresi dışındaki arazılar en çok 2 (iki) ay içinde bedeli karşılığında giderilmesi yüklenici firma tarafından garanti edilecektir.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
GNSS alıcısı, kendi özel veri formatından başka RTCM 3.0 ve üzeri veri alışveriş formatına uygun olmalıdır. Alıcı ve kontrol ünitesi, arazi çalışması sırasında su ve toz geçirmezlik özelliğine sahip olmalı ve en az IP67 standardını sağlamalıdır. Kontrol ünitesi yazılımı NTRIP protokolünü destekliyor olmalıdır. GNSS anteni L1/L2 frekanslarına ait faz merkezi yatay-düşey kayıklık (offset) değerleri Uluslararası GNSS servisi (IGS) veya NGS (National Geodetic Survey) standartlarında tanımlı Jeodezik anten olacaktır.
4.3.4.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Sistem ile birlikte teslim edilecek Radyo Modem, GSM Modem gibi kablosuz iletişim ve bağlantı araçlarının tümüne ilişkin yasal vergi bandrol kayıt vb yükümlülükler yüklenici tarafından karşılanarak idareye teslim edilecektir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her mal ve hizmete ait orijinal belge, doküman ve CD’ler kaşeli ve imzalı olarak Türkçe ve/veya orijinal dili olarak İdareye teslim edilecektir.Teklif mektubunda cevaplar şartnamedeki sıraya göre eksiksiz verilecek ve her bir maddenin karşılığı açıkça belirtilecektir. Şartname koşullarının okunduğu ve kabul edildiği, taahhüt edildiği ayrıca belirtilecektir.
İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından bu belgelerin sunulması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve ya özel sektörde yapılmış her türlü topoğrafik ölçme cihazı satış işleri benzer iş kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Birimi Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar Ankara adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Birimi Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.