ATATURK

Bursa İli Gemlik İlçesi Sınırları Dahilinde 2485 Hektar Bölgenin İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütlerinin Yaptırılması ve Raporlarının Hazırlatılması danışmanlık hizmeti işi

  • İHALE USÜLÜ Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
  • İHALE TARİHİ 15/05/2015
  • İHALE ADRESİ Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2179. Sokak No:5 Çankaya ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ
ETÜT VE RAPOR HAZIRLATILMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
                ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa İli Gemlik İlçesi Sınırları Dâhilinde 2485 Hektar Bölgenin İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütlerinin Yaptırılması ve Raporlarının Hazırlatılması danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası
:
2015/46012

 

1-İdarenin
a) Adresi
:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2179. Sok. No:5 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
:
3122857173 - 3122847936
c) Elektronik Posta Adresi
:
caglayanc@csb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı
:
2485 Hektar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Bursa
c) İşin süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 110 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer
:
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2179. Sokak No:5 Çankaya ANKARA
b) Tarihi ve saati
:
15.05.2015 10:30


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
250.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 
930.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 
560.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

 

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 930.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.
İsteklilerin sunmak zorunda olduğu 4 anahtar teknik personelin 2sinin Jeoloji Mühendisi, diğer 2sinin ise Jeofizik Mühendisi olması zorunludur. İstekliler 4 mühendisten birini Proje Yöneticisi olarak görevlendirebilirler.
Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formu ve deneyimini tevsik eden belgelerle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İhale konusu iş için istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri aşağıdaki belirtilmiştir.
Proje yöneticisi;
Sözleşme tarihinden teslim tarihine kadar İdareye karşı işin teknik konularından sorumlu olup, istenilen nitelikleri aşağıdaki gibidir.
- Jeoloji veya Jeofizik Mühendisi olmak (Diploma veya mezuniyet belgesi ile belgelenecek)
-En az 5 yıl deneyimli olmak. (Mühendisler Odası üye kayıt belgesi ya da hizmet belgesi ile belgelenecek)
-Özel sektörde, Jeolojik-Jeoteknik Etüt hizmetleri kapsamında; en az 5 yıl süre ile gerçek kişi olarak veya şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya şirket müdürü olarak çalışmış olmak veya,
-Kamu sektöründe, Jeolojik-Jeoteknik Etüt hizmetleri kapsamında; Ön yeterlik şartnamesi Md.8.3’te belirtilen benzer işlerin devamı süresince kontrollük kademelerinde bulunduğunu belgeleyen Jeoloji veya Jeofizik Mühendisidir.
Ayrıca;
Son 15 yılda;
- Ön yeterlik Şartnamesi Md.8.3’te belirtilen benzer işlerden, tek sözleşmeye bağlı hektar olarak en az ihale konusu işin %30’u kadar veya toplamda hektar olarak en az ihale konusu işin % 70’i kadar işlerde Mühendis, Şantiye Mühendisliği, Arazi Mühendisliği, Şirketi temsil ve ilzama yetkili Şirket Müdürlüğü veya Proje Yöneticiliği yapmış olmak ya da Kamuda aynı özellik ve büyüklükteki işlerde kontrollük görevlerinde çalışmış olmak,
- Şirket müdürleri Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış benzer işin yapıldığı dönemde şirketi temsil ve ilzama yetkili olduklarını gösteren bir belge ile belgelendirmek zorundadır. Bu belgede şirketin temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin, teknik, idari ve mali işlerden sorumlu müdürlerinin ve diğer ortaklarının hisse oranları da gösterilmelidir. Temsil ve ilzama yetkili Jeoloji Mühendisi ve Jeofizik Mühendisi şirket müdürlerinin alan bazındaki benzer iş deneyimi şirketteki bu hisseleri oranında değerlendirilir.
- Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmayan ücretli veya ortak çalışanların Mühendis olarak görev almış oldukları işlerde işin yer tesliminden sözleşmesi çerçevesinde görevinin sona erdiği tarihe kadar eksiksiz olarak iş mahallinde bulunduğunun belgelendirilmesi.
Proje yöneticisi olarak önerilen personele ilişkin yukarıda belirtilen niteliklere haiz olduğunu tevsik eden belgelerin başvuru dosyası içerisinde sunulması zorunludur.
Mühendis;
-Arazi çalışmalarının başlangıcından bitimine kadar işi sevk ve idare eden ,arazi çalışmaları devamı süresince iş mahallinde bulunmak zorunda olan Jeoloji ve Jeofizik Mühendisidir.
İstenilen nitelikleri aşağıdaki gibidir.
- Jeoloji veya Jeofizik Mühendisi olmak (Diploma veya mezuniyet belgesi ile belgelenecek)
-En az 5 yıl deneyimli olmak. (Mühendisler Odası üye kayıt belgesi ya da hizmet belgesi ile belgelenecek)
- Son 15 yılda;
Ön yeterlik Şartnamesi Md.8.3’te belirtilen benzer işlerden, tek sözleşmeye bağlı hektar olarak en az ihale konusu işin %10’u kadar veya toplamda hektar olarak en az ihale konusu işin % 40'ı kadar işlerde Mühendis, Arazi Mühendisliği, Şantiye Mühendisliği, Şirketi temsil ve ilzama yetkili Şirket Müdürlüğü veya Proje Yöneticiliği yapmış olmak ya da Kamuda aynı özellik ve büyüklükteki işlerde kontrollük görevlerinde çalışmış olmak,
Mühendis olarak önerilen personele ilişkin yukarıda belirtilen niteliklere haiz olduğunu tevsik eden belgelerin başvuru dosyası içerisinde sunulması zorunludur.
Proje Yöneticisi ve Mühendis sözleşmeye dayalı birden fazla işte görev alamaz, İhale süreci sonucunda önerilen aynı anahtar teknik personelle birden fazla iş alınması durumunda bir işin dışındaki işlerdeki anahtar teknik personel dengi veya daha niteliklisi (Ön yeterlik ve teknik teklifin değerlendirilmesi aşamasında almış olduğu puanları alabilecek nitelikte) ile değiştirilir. İstenen şartların sağlanamaması durumunda sözleşme imzalanmaz ve adayın geçici teminatı gelir kaydedilir.
b) Teknik Personel:
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin aşağıda özellikleri ve sayısı belirtilen ekipmanlara sahip olması zorunludur. Sahip olma yolları ve belgelendirme şekilleri aşağıda açıklanmıştır.
- En az 1 adet orta derinlikte (5-10 mt derinlik) ölçüm yapabilen merkezi anten frekansı >= 50 Mhz özellikli yer radarı
- En az 3 adet Otomatik SPT Sistemine sahip en az 100 metre derinlik kapasiteli Sondaj Makinesi,
- En az 2 adet Düşey Elektrik Sondaj (DES) Etütleri (Schlumberger dizilimi) (50≤AB/2≤75 m) Ölçüm Cihazı,
- En az 1 adet Sismik Yansıma (24 katlamalı ortak derinlik noktası (CDP))Yapabilecek Cihaz,
- En az 2 adet Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etütleri (24 kanallı) ( Jeofon aralığı 1-5 metre karşılıklı atış S dalgası dahil) yapabilecek cihaz,
- En az 2 adet  Mikrotremör (x, y, z) ölçümü (Hız veya İvme) Ölçüm Cihazı
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.
Yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile birlikte işin niteliğine ve gidişatına göre ihtiyaç duyulacak makine, teçhizat ve diğer ekipman idarenin gerekçeli yazılı talebine istinaden 3 iş günü içerisinde iş mahallinde hazır bulundurulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre, jeolojik-jeoteknik etüt işlerini kapsayan mühendislik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 
10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Tunus Cad. No:33 adresine ihale doküman bedeli yatırılarak makbuz karşılığında idarenin adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar 
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2179. Sokak No:5 Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.