ATATURK

Bakanlığımıza Tahsisli Sincan Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 1414 Ada 3 Parselde Bulunan 62-64 Nolu Lojmanların Yıkım İşi

 • İHALE USÜLÜ açık ihale
 • İHALE TARİHİ 22/01/2019
 • İHALE ADRESİ Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 Çankaya /ANKARA Toplantı Salonu
 • İHALEYİ ALAN FİRMA -
 • İHALE BEDELİ 0

İLAN

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Bakanlığımıza Tahsisli Sincan Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 1414 Ada 3 Parselde Bulunan 62-64 Nolu Lojmanların Yıkım İşi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Açık Artırma) Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

 1. İdarenin
 1. Adresi                                      : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520

                                ÇANKAYA/ANKARA

 1. Telefon ve faks numarası        : 3122197791 – 3122197128
 2. Elektronik Posta Adresi          : ankara@csb.gov.tr
 3. İhale dokümanının                  : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520  

görüleceği adres               ÇANKAYA/ANKARA 

 

 1. İhale Konusu İşin
 1. Niteliği, türü ve Miktarı         : 2 Adet Binanın enkazından çıkacak hurda karşılığı    

            yıkımı

 1. Yapılacağı yer                        : Sincan Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi,  

            1414 Ada 3 Parsel  

 

 1. İşe başlama tarihi                    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün  

            içinde yer teslimi yapılarak ilgili belediyeden yıkım ruhsatı  

            aldıktan sonra işe başlayacaktır.

 

d)  İşin süresi                                 : 70 (Yetmiş) takvim günüdür.

 

 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer                        : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520

            Çankaya /ANKARA Toplantı Salonu

 1. Tarih ve saati                          : 22.01.2019 Salı günü, saat 10:00

 

 1. Muhammen Bedeli, 12.500,00.-TL (On İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı isteklilerin teklif edecekleri son fiyatlarının %30’undan az olamaz.

5- İhalesi yapılacak olan işin şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ankara Çevre ve Şehircilik İl   

Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir.

6- Yıkım ruhsatının ilgili belediyeden alınması yüklenicinin sorumluluğundadır.

7- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

 

a) İstekliler, teklif edecekleri son fiyatlarının %30’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

b) Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer görme belgesi, (İhale doküman eki forma uygun olacak)

c) Şartname Bedel Makbuzu 150,00.-TL'dir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınacak referans numarası ile Halkbank şubelerine şartname bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun getirilmesi kaydıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Bürosu'ndan satın alınabilir.

d) 2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü,

g) Noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi; tüzel kişi olması halinde tüm ortaklar için, gerçek kişi olması halinde kendisinin, vekaleten ihaleye teklif verilmesi halinde vekilin ihale dokümanında yer verilecektir.

ı) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

i) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

j) Yüklenici, bütün ekiplerden ve işin yürütülmesinden sorumlu şantiye şefi (İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi) taahhüt etmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışmalar esnasında istihdam edilmek üzere en az A sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı taahhüt etmesi gerekmektedir. (İhale doküman eki forma uygun olacak)

k) İstekliler Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan tek belgede en az 4.000 m2 yıkım işi yaptığına dair veya en az 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası) tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesini ihale evraklarıyla birlikte idareye sunmak zorundadır. Hurda satışı karşılığında kamu kurumlarından alınan belgeler kabul edilmeyecektir. Sunulacak iş deneyim belgesinde işin adı, tutarı, sözleşme tarihi bilgilerine yer verilmiş olması gerekmektedir.

l) İki adet ekskavatör ve iki adet kamyon iş süresince hazır bulundurmayı taahhüt edecektir. (İhale doküman eki forma uygun olacak)

m) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

n) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, (İhale doküman eki forma uygun olacak)

o) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

8- İhaleyi kazanan istekli sözleşme imzalamadan önce %6 kesin teminat ayrıca bu iş için 60.000,00.-TL (Altmış Bin Türk Lirası) güvence teminatı verecektir.

9- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, teklifleri ile beraber ihale saatinde, ihale salonunda hazır bulunmaları,

10- Telgraf veya Telefaksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitte serbesttir.

İlan olunur.