ATATURK

Artvin 500 Kişilik Öğrenci Yurdu Proje İşi

  • İHALE USÜLÜ Hizmet - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 F)
  • İHALE TARİHİ 18/12/2014
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA
  • İHALE BEDELİ

SAYISAL H?LİHAZIR HARİTA YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mek?nsal Planlama Genel Müdürlüğü

Amasya Gümüşhacıköy Sayısal H?lihazır Harita Yapımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

:

2011/134631

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Söğütözü Mah. 2179. Sok. No:5 ÇANKAYA ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122857173-2628 - 3122847936

c) Elektronik Posta Adresi

:

caglayanc@csb.gov.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Amasya-Gümüşhacıköy Ekli Tahdit Krokisinde sınırları belirtilen 444 Hek. Meskun, 2333 Hek.G.Meskun Toplam(M+GM) 2777 Hektar alanın 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal halihazır harita üretimidir.

b) Yapılacağı yer

:

Amasya - Gümüşhacıköy

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 300 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Mek?nsal Planlama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2179. Sokak No:5 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2011 10:30

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur.

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

83800 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az
293600 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için,
209700 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

 

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 419400 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.

Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı ?Hizmet Bildirimi? ile tevsik edilirİlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir.

Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.


Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Anahtar Teknik Personel ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:

Sorumlu Müdür (Proje yöneticisi);
Sözleşme tarihinden teslim tarihine kadar İdareye karşı işin teknik konularından sorumlu olup, istenilen nitelikleri aşağıdaki gibidir.
- Harita/Harita-Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi olmak (Diploma veya mezuniyet belgesi ile belgelenecek)
-En az 5 yıl deneyimli olmak. (Mühendisler Odası üye kayıt belgesi ya da hizmet belgesi ile belgelenecek)
-Özel sektörde, Harita Kadastro Mühendislik hizmetleri kapsamında; en az 5 yıl süre ile gerçek kişi olarak veya şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya şirket müdürü olarak çalışmış olmak
veya,
-Kamu sektöründe, Harita Kadastro Mühendislik hizmetleri kapsamında; en az 5 yıl süre ile kontrol mühendisi, başmühendis, müdür veya daha üst görevlerde çalışmış olmak,
Ayrıca;
Son 15 yılda;
Ön yeterlik Şartnamesi Md.8.3?te belirtilen benzer işlerden, tek sözleşmeye bağlı hektar olarak en az ihale konusu işin %25? i kadar veya toplamda hektar olarak en az ihale konusu işin %50? si kadar işlerde Şantiye Mühendisliği, Şirketi temsil ve ilzama yetkili Şirket Müdürlüğü veya Proje Yöneticiliği yapmış olmak ya da Kamuda aynı özellik ve büyüklükteki işlerde kontrollük görevlerinde çalışmış olmak,
Sorumlu Müdür (Proje yöneticisi) olarak önerilen personele ilişkin yukarıda belirtilen niteliklere haiz olduğunu tevsik eden belgelerin başvuru dosyası içerisinde sunulması zorunludur.

 Mühendis (Şantiye Mühendisi);
-Arazi çalışmalarının başlangıcından işin Bankaya teslimine kadar işi sevk ve idare etmekle görevli olup, arazi çalışmaları devamı süresince iş mahallinde bulunması zorunludur. İstenilen nitelikleri aşağıdaki gibidir.
- Harita/Harita-Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi olmak (Diploma veya mezuniyet belgesi ile belgelenecek)
-En az 5 yıl deneyimli olmak. (Mühendisler Odası üye kayıt belgesi ya da hizmet belgesi ile belgelenecek)
- Son 15 yılda;
Ön yeterlik Şartnamesi Md.8.3?te belirtilen benzer işlerden, tek sözleşmeye bağlı hektar olarak en az ihale konusu işin %25? i kadar veya toplamda hektar olarak en az ihale konusu işin %50? si kadar işlerde Şantiye Mühendisliği, Şirketi temsil ve ilzama yetkili Şirket Müdürlüğü veya Proje Yöneticiliği yapmış olmak ya da Kamuda aynı özellik ve büyüklükteki işlerde kontrollük görevlerinde çalışmış olmak,
Mühendis (Şantiye Mühendisi) olarak önerilen personele ilişkin yukarıda belirtilen niteliklere haiz olduğunu tevsik eden belgelerin başvuru dosyası içerisinde sunulması zorunludur.
 

Görev Pozisyonu

Sayısı

Asgari Tecrübe (YIL)

Sorumlu Müdür (Proje Yöneticisi) ( Harita Müh)

1

5

Harita Mühendisi (Şantiye mühendisi)

1

5

b) Teknik Personel:

Proje Yöneticisi,

Şantiye Mühendisi, 

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:

1 adet standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre,
1 adet yükseklik farkının + 1.5 mm/km veya daha iyi duyarlıklı kayıt üniteli dijital nivo,
3 adet çift frekanslı Real Time Kinematik alım için yeterli teknik özellikte GPS alıcısı,
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.
Yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile birlikte işin niteliğine ve gidişatına göre ihtiyaç duyulacak makine, teçhizat ve diğer ekipman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerekçeli yazılı talebine istinaden 3 takvim günü içerisinde şantiyede hazır bulundurulacaktır.
 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

31.01.1988 tarihinde yayınlanan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ile 15.07.2005 tarihinde yayınlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği hükümlerine göre ED-50 veya ITRF-96 koordinat sistemlerine dayalı olarak üretilen ve 3194 sayılı Kanuna göre onaylanan ya da otoyol, devlet ve il yolu, demiryolu vb. projelere altlık oluşturmak üzere aynı yöntemle üretilen ve ilgili İdare tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli sayısal h?lihazır haritalar yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbankası Demirtepe Şubesi TR 950001200938900005000003 IBAN Nolu hesabına şartname ücreti yatırılarak makbuz karşılığında İdareden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar
Mek?nsal Planlama Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2179. Sokak No:5 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.