ATATURK

Arşiv Tarama Hizmeti Alınması hizmet alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 20/03/2017
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No 5 Çankaya/Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

                       ARŞİV TARAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
             Arşiv Tarama Hizmeti Alınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
İhale Kayıt Numarası : 2017/63692
1-İdarenin
a) Adresi : Çetin Emeç Bulvarı No:5 06460 DİKMEN ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124800810 - 3124815172
c) Elektronik Posta Adresi : mnasuh.bilir@yigm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
     internet adresi
 
2-İhale konusu hizmetin
 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Arşiv Tarama Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binaları Ankara
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.04.2017, işin bitiş tarihi 15.12.2017
 
3- İhalenin
 
a) Yapılacağı yer : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No 5 Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 20.03.2017 - 10:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
 
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Arşiv Düzenleme veya Arşiv Sayısallaştırma(Tarama) veya Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurulması işleri birlikte veya ayrı ayrı olarak kabul edilecektir.
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatın %40 ı ile Firma Teknik EK-1 puan toplamından oluşan teknik değerlendirme puanının %60 ı alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme sonunda puanı aynı olan birden fazla istekli olması halinde teknik değerlendirme puanı en yüksek olan, burada da eşitlik olması halinde ise istekliler arasında düşük teklif veren avantajlı teklif olacaktır.
Teklif değerlendirme puanlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere, istekliler gerekli belgeleri Puanlama tablosundaki sıralamaya göre indekslenmiş olarak teklif ekinde sunacaktır. 
İsteklilerin teklifleri Toplam puan hesaplama formülüne göre değerlendirilerek puanlanacaktır. Değerlendirme ağırlıkları Teklif fiyatı %40, Teknik değerlendirme puanı %60 ı olarak belirlenmiştir.
Toplam Puanın hesaplanması aşağıdaki şekildedir.
S=(F min/ F)x (%40)+(TDP/TMax)x(%60)
S: Toplam Puan
F: Teklif Fiyatı
F min: Teklifler içindeki geçerli en düşük teklif
TMax: Maksimum teknik puan
TDP: Teknik değerlendirme puanı (TDP)  EK-1 Tabloda detaylandırılmış olup, toplam 100 puan üzerinden puanlanacaktır.
İş ortaklığı ile teklif verilmesi halinde Puanlama tablosunda Pilot ortağın belgeleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME UNSURU KRİTER PUAN TOPLAM PUAN KANITLAYICI BELGE
Uzman Personel Durumu İstekli bünyesinde en az 5 yıl sürede çalışan Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon ya da Mühendislik bölümlerinin birinden mezun uzman personel bulunması.
1 Personel 5 Puan
2 Personel 10 Puan
3 Personel 15 Puan 15 30 Diploma/ SGK işe giriş bildirgesi/ Kurum ve kuruluşlardan alınan proje yönettiğine dair resmi belge
 
 
Proje kapsamında görevlendirilecek Proje Yöneticisinin daha önce yönettiği benzer iş proje sayısı
4 Proje:  5 puan, 15
6 Proje: 10 puan
8 Proje ve üzeri: 15 puan
Firmanın Faaliyet Süresi (FS) FS ≥ 10 yıl (20 puan) 
10 yıl > FS > 8 yıl (15 puan)
8 yıl ≥ FS > 6 yıl (10 puan) 
6 yıl ≥ FS (5 puan) 20 İlgili ticaret odasından alınan faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi.
Toplam İş Bitirme Belge Sayısı Kamu veya özel sektörde yapılan benzer iş bitirme belge adedi; Her bir belge için 4 puan olmak üzere azami 20 puan.(5 belge üzerine verilen ilave belgelere ayrıca puan verilmeyecektir.) 20 Son 5 yıl içinde bitirmiş olduğu benzer iş kapsamında İş Bitirme Belgeleri  
DEĞERLENDİRME UNSURU KRİTER PUAN TOPLAM PUAN KANITLAYICI BELGE
Toplam İş Bitirme Belgesi Tutarı Son beş yılda toplamda kamu veya özel sektörde yapılan dijital arşiv sayısallaştırma projesi benzer iş büyüklüğü tecrübesi (IB):( Benzer iş kalemlerinde toplamda iş bitirme belgesi tutarı.)
IB>6.000.000,00 TL.(20 Puan)
6.000.000,00 TL > IB <= 4.000.000,00 TL (15 puan)
4.000.000,00 TL > IB <= 2.000.000,00 TL (10 puan)
2.000.000,00 TL > IB <= 1.000.000,00 TL (5 puan) 20 Son 5 yıl içinde bitirmiş olduğu benzer iş kapsamında İş Bitirme Belgeleri  
Kalite Standartları Belgesine Sahip Olma Durumu
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesine Sahip Olması
 
5 10 İstekli Adına İhale Tarihi İtibariyle Geçerli Kalite Standartları Belgesi
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı Belgesine Sahip Olması
 
5
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.