ATATURK

Araç Satış İhalesi

  • İHALE USÜLÜ Açık Teklif Usülü
  • İHALE TARİHİ 08/06/2023
  • İHALE ADRESİ Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen araçların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda  yapılacaktır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzunu veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini,
(Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) 
b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, ikametgah ilmuhaberini.
c) Tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden yılı içinde alınmış sicil belgesini, tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesini ve imza sirkülerini, 
d) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesini  
ihale gün ve saatine kadar Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bulunan İhale Komisyonuna verilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. 
2- Araç Satış Şartnamesi hergün mesai saatleri içinde  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (Alıcı ihaleye katılmakla birlikte şartnamede belirtilen bütün hususları kabul etmiş sayılır.)
3- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta ile yapılacak olan tekliflerde postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- İhale bedeli peşin ödenecek olup, satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır. 
5- Araç satışı işi ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri alıcıya aittir.
6- Satışı yapılacak olan araçlar mevcut durumu ile satılacaktır. İlgili araçlar tamir ile kullanılabilir durumda olup araçların bakım onarım masrafları alıcıya aittir.  
7-Müdürlüğümüzce yapılan ihale bilgileri http://www.duzce.csb.gov.tr internet adresi ile 0380 512 17 03 numaralı telefondan öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR. 

 

Araç Bilgileri