ATATURK

ANKARA SİNCAN KORUMA BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ yapım işi

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 21/03/2017
  • İHALE ADRESİ Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 Çankaya /ANKARA
  • İHALEYİ ALAN FİRMA ADAER İNŞ.MÜH.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
  • İHALE BEDELİ 3999950

 BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
ANKARA SİNCAN KORUMA BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2017/76384
1-İdarenin
a) Adresi : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122197791 - 3122197128
c) Elektronik Posta Adresi : ankara@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Blok (1 Adet İdari Bina, 4 Adet Yaşam Binası) 2830,00 m2 Hizmet Binası Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara Sincan
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 575 (beş yüz yetmiş beş) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 Çankaya /ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.03.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
 
İNŞAAT RUHSAT VE İSKAN (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) HARÇLARI İLE İLGİLİ MÜTEAHHİDİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1-İdare tarafından verilecek tatbikat ve sair projelerin ilgili Belediyelerin İmar Müdürlüğünden vizelerinin yaptırılması, Yapı Denetim Teşkilatına intikalini yüklenici ile İdare temsilcisi, birlikte sağlayacaktır.
Bunu müteakip;
a)Temel Ruhsatı,
b)Temel Üstü (subasman üstü) ruhsatı (veya temel vizesi)
c)İskan Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (gerekli hallerde İdarenin temsilcisi ile birlikte Yüklenici tarafından takip ve temin edilecektir.)
2-a) Ruhsat temini nedeniyle veya bu konuda (İdarenin kusuru dışında) meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı yükleniciye kesinlikle süre uzatımı verilmeyecektir.
   b) Temel ruhsatı alınmadan yapılmış kazı ve temel imalatı için yükleniciye hakediş ödenmeyecektir. (İdarenin talimatı ile yapılacak olan proje ve sondaj bedelleri hariç)
   c) Temel üstü ruhsatı (veya temel vizesi) alınmadan yapılmış temel üstü “subasman üstü” imalatı için yükleniciye hakediş ödenmeyecektir.
    İskan ruhsatı ve kullanma belgesi ise geçici kabul safhasında kesinlikle temin edilmiş olacaktır.
3-Belediyeye karşı yapının fenni sorumluluğu bu inşaatta görevli fenni mesul tarafından yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
4-İdarece ödenmesi gerekli inşaat ruhsatı , yapı kullanma izin belgesine ait harçlar ve vergiler, kanal katılım, yol katılım, abonelik ve benzeri bedeller ilgili Kurumuna aittir. Ancak bunların bedelleri (miktar ne olursa olsun) gecikmeye meydan verilmemesi amacıyla İdare adına yüklenici tarafından zamanında, Belediyenin ilgili İdarelerine ödenecektir. Yapılan bu ödemeler makbuz karşılığı eksiltmeye uğratılmadan hakedişlerde yükleniciye ödenecektir.
5-Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünden (veya diğer kamu kuruluşlarından “Karayolları, D.S.İ. ve benzeri gibi”) toprak döküm yerinin gösterilmesi, yüklenici tarafından istenecek ve toprak dökümü için Belediyeye ödenmesi gereken harçlar ve resimler müteahhitlikçe ödenecektir.
      Bu ödeme sebebi ile İdarece müteahhide bir bedel verilmeyecektir. Kazı artığının dökümü tamamlandıktan sonra, kazının Belediyece (veya diğer Kamu Kuruluşlarınca) gösterilen yere dökülmüş olduğunu tevsik eden belge yüklenici tarafından Belediye Teşkilatından (veya diğer Kamu Kuruluşlarından) alınarak idareye verilecektir.
      Bu belgenin ibraz edilmemesi halinde tanzim edilecek hakedişler de kazı artığı malzemeye taşıma bedeli ödenmeyecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’ ’de yer alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne İhale Doküman Bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun getirilmesi kaydıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Bürosundan satın alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.