ATATURK

Ankara İli Çankaya İlçesi 29268 Ada, 13 Parselde Bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tahsisli Oran Yerleşkesi B ve C Blokların enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı işi

 • İHALE USÜLÜ açık ihale
 • İHALE TARİHİ 29/11/2018
 • İHALE ADRESİ Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 Çankaya /ANKARA Toplantı Salonu
 • İHALEYİ ALAN FİRMA -
 • İHALE BEDELİ 0

İLAN

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Ankara İli Çankaya İlçesi 29268 Ada, 13 Parselde Bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tahsisli Oran Yerleşkesi B ve C Blokların enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

 1. İdarenin
 1. Adresi                                      : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520

                                ÇANKAYA/ANKARA

 1. Telefon ve faks numarası        : 3122197791 – 3122197128
 2. Elektronik Posta Adresi          : ankara@csb.gov.tr
 3. İhale dokümanının                  : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520  

görüleceği adres               ÇANKAYA/ANKARA 

 

 1. İhale Konusu İşin
 1. Niteliği, türü ve Miktarı         : İki adet bloğun (B-C) enkazından çıkacak hurda karşılığı    

            yıkımı (10.930 m2 tahmini)

 1. Yapılacağı yer                        : Ankara İli Çankaya İlçesi Dikmen Mahallesi 29268 Ada,  

            13 Parsel  

 

 1. İşe başlama tarihi                    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün  

            içinde yer teslimi yapılarak ilgili belediyeden yıkım ruhsatı  

            aldıktan sonra işe başlayacaktır.

 

d)  İşin süresi                                 : 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

 

 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer                        : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520

            Çankaya /ANKARA Toplantı Salonu

 1. Tarih ve saati                          : 29.11.2018 Perşembe günü, saat 10:00

 

 1. Muhammen Bedeli, 111.333,33.-TL (Yüz On Bir Bin Üç Yüz Otuz Üç Türk Lirası Otuz Üç Kuruş) + KDV olup, geçici teminat miktarı teklif bedelinin % 30’udur.

5- İhalesi yapılacak olan işin şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ankara Çevre ve Şehircilik İl   

Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir.

6- Yıkım ruhsatının ilgili belediyeden alınması yüklenicinin sorumluluğundadır.

7- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

 

a) İstekliler, muhammen bedelin %30’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

b) Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer görme belgesi, (İhale doküman eki forma uygun olacak)

c) Şartname Bedel Makbuzu 250,00.-TL'dir.

d) 2018 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü,

g) Noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi,

ı) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

i) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

j) Yüklenici, bütün ekiplerden ve işin yürütülmesinden sorumlu şantiye şefi (İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi) taahhüt etmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışmalar esnasında istihdam edilmek üzere en az B sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı taahhüt etmesi gerekmektedir. (İhale doküman eki forma uygun olacak)

k) Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan tek belgede en az 20.000 m2 yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesi veya 111.333,33 TL üzerinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınan yıkım iş bitirme belgesini ihale evraklarıyla birlikte idareye sunmak zorundadır.

l) İki adet ekskavatör ve iki adet kamyon iş süresince hazır bulundurmayı taahhüt edecektir. (İhale doküman eki forma uygun olacak)

m) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

n) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, (İhale doküman eki forma uygun olacak)

o) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

8- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, teklifleri ile beraber ihale saatinde, ihale salonunda hazır bulunmaları,

9- Telgraf veya Telefaksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitte serbesttir.

İlan olunur.