ATATURK

650 Adet 12 Kalem Muhteviyatlı Afet Müdahale Çantası Alımı

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 07/11/2016
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No 5 Çankaya/Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 MUHTEVİYATLI AFET MÜDAHALE ÇANTASI SATIN ALINACAKTIR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
650 Adet 12 Kalem Muhteviyatlı Afet Müdahale Çantası Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/406373
1-İdarenin
a) Adresi : Çetin Emeç Bulvarı No:5 06460 DİKMEN ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124800810 - 3124815172
c) Elektronik Posta Adresi : mnasuh.bilir@yigm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 650 Adet 12 Kalem Muhteviyatlı Afet Müdahale Çantası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası Deposu
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü olup, en geç 31.12.2016 tarihidir.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No 5 Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 07.11.2016 - 10:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: 
İstekliler, ürünler ile ilgili Teknik Şartnamede yazılı standart belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaktır.
İstekliler “Teknik Şartnameye Cevap Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaktır.”
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler, Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun muhteviyat içeriğinden birer adet numuneyi teklifleri ile birlikte İhale Komisyonuna sunacaktır.İhale üzerine kalan yüklenici kabul edilen numuneye uygun bir adet şahit numuneyi idareye tutanak karşılığı teslim edecektir.
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satıalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.