ATATURK

2886 Sayılı Kanunun 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü (irtifak,lojman,karma ilan)

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanunun 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 21/02/2023
  • İHALE ADRESİ Altıyüzevler Mah. Fidanlık Cad. No:34
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0
TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN
1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışı ve kiralaması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ve irtifak hakkı tesisi ihalesi ise aynı kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü zemin katında bulunan İhale Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
          a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine  veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması)),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
          b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
          c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
          ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumluluk kabul edilmez.
4- Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi dışındaki katılımcılar için, diğer satışlarda ise katılımcıların tamamı için satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.       
5- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
           (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
           (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
           (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
           (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.           
6 - İrtifak hakkı tesisine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan ve yukarıda sayılan bilgi ve belgelerle birlikte;
          a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi, 
          b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
7 - İrtifak hakkı ihalesine ilişkin; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecektir.
8 - (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;
          a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,    
          b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,  
          c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.
(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
(3)  Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
9 - Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir. ayrıca;
          a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
          b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
10 - (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanım olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.
(2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.  İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.
11 - İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
12 - Satılacak veya İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlardan, taşınmaz ve lojman satışlarında satış bedeli üzerinden, irtifak hakkında ise yıllık irtifak hakkı bedelleri üzerinden işlem bedeli olarak; bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir.
13 - İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Tokat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
14- Taşınmazların (lojmanlar hariç) satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır.    
15- Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.   
16- Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
17 - Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
18 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir 
                                    İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ  MİKTARI (M2) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010106882 Tokat Merkez Yayladalı Köyü 150 26 9,319.23 Tam Tarla İmarlı (Konut Alanı) 8,400,000.00 840,000.00 21.02.2023 09:00
                                     
SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTUNUN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA NO  PARSEL NO  Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m?2;) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM ALANI (m?2;) TAHMİNİ  BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010101133 Tokat Merkez Yenimahalle 59 55 213 m2 6 / 20 Mesken - 1 3 89.41 400,000.00 40,000.00 21.02.2023 09:15
                                     
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ      ( M2 ) HİSSE ORANI KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2) KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60010201095 Tokat Merkez Geyras Dere Bahçe - DHTA 378.96 Tam Tamamı Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 1,550.00 465.00 21.02.2023 09:30
2 60010119876 Tokat Merkez Aydınca Harmantarla Ham Toprak 124 55 4,491.34 Tam 2,121.30 Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 750.00 225.00 21.02.2023 09:45
3 60010119876 Tokat Merkez Aydınca Harmantarla Ham Toprak 124 55 4,491.34 Tam 2,370.04 Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli 800.00 240.00 21.02.2023 10:00
                                     
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLARIN
Sıra No Taşınmaz No İl  İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Yüzölçümü (m?2;) Hazine Hissesi Cinsi İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan (m?2;) İrtifak Hakkı Tesis Amacı İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin
Tarihi Saati
1 60020108567 Tokat Almus Kolköy Köyü 120 1 59,850.96 Tam Ham Toprak 59,850.96 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 6,000.00 1,800.00 21.02.2023 10:15
2 60030103263 Tokat Artova İğdir Köyü 196 4 90,135.60 Tam Ham Toprak 90,135.60 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 9,500.00 2,850.00 21.02.2023 10:30
3 60050102982 Tokat Erbaa Çatalan Köyü 122 42 199,620.59 Tam Ham Toprak 199,620.59 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 20,000.00 6,000.00 21.02.2023 10:45
4 60010111394 Tokat Merkez Aydoğdu Köyü 101 295 205,017.38 Tam Ham Toprak 205,017.38 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 20,505.00 6,151.50 21.02.2023 11:00
5 60010111430 Tokat Merkez Aydoğdu Köyü 127 6 90,067.87 Tam Ham Toprak 90,067.87 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 10,000.00 3,000.00 21.02.2023 11:15
6 60010116511 Tokat Merkez Büyükyıldız Köyü 304 8 104,947.22 Tam Ham Toprak 104,947.22 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 27,000.00 8,100.00 21.02.2023 11:30
7 60010116422 Tokat Merkez Çamaltı Köyü 101 6 64,631.63 Tam Ham Toprak 64,631.63 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 10,000.00 3,000.00 21.02.2023 11:45
8 60010112197 Tokat Merkez Semerci Köyü 115 18 61,907.27 Tam Ham Toprak 61,907.27 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 6,200.00 1,860.00 21.02.2023 13:15
9 60060101031 Tokat Niksar Yazıcık-Kültür Mahallesi 159 16 77,263.42 Tam Ham Toprak 77,263.42 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 7,750.00 2,325.00 21.02.2023 13:30
10 60060106531 Tokat Niksar Yazıcık-Kültür Mahallesi 219 2 99,181.27 Tam Ham Toprak 99,181.27 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 10,000.00 3,000.00 21.02.2023 13:45
11 60080105073 Tokat Reşadiye Taşlıca Köyü 129 162 57,980.78 Tam Ham Toprak 57,980.78 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 6,000.00 1,800.00 21.02.2023 14:00
12 60090101384 Tokat Sulusaray Çime Köyü 111 181 51,375.75 Tam Ham Toprak 51,375.75 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 5,500.00 1,650.00 21.02.2023 14:15
13 60090102574 Tokat Sulusaray Dutluca (Malumseyit) 142 7 122,872.93 Tam Ham Toprak 122,872.93 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 12,500.00 3,750.00 21.02.2023 14:30
14 60090101787 Tokat Sulusaray Sarıyaprak Köyü 106 5 50,984.30 Tam Ham Toprak 50,984.30 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 5,200.00 1,560.00 21.02.2023 14:45
15 60100101438 Tokat Turhal Ağcasar Köyü 103 89 177,900.00 Tam Ham Toprak 177,900.00 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 18,000.00 5,400.00 21.02.2023 15:00
16 60100106141 Tokat Turhal Ayranpınarı Köyü 139 2 132,328.82 Tam Ham Toprak 132,328.82 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 14,000.00 4,200.00 21.02.2023 15:15
17 60100106868 Tokat Turhal Arzupınar Köyü 174 30 41,420.77 Tam Ham Toprak 41,420.77 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 20,000.00 6,000.00 21.02.2023 15:30
18 60110101455 Tokat Yeşilyurt Gündoğan Köyü 103 11 104,255.40 Tam Ham Toprak 104,255.40 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 10,500.00 3,150.00 21.02.2023 15:45
19 60110101522 Tokat Yeşilyurt Gündoğan Köyü 102 79 112,549.10 Tam Ham Toprak 112,549.10 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 11,500.00 3,450.00 21.02.2023 16:00
20 60120112241 Tokat Zile Acısu Köyü 121 2 78,808.00 Tam Ham Toprak 78,808.00 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 24,000.00 7,200.00 21.02.2023 16:15
21 60120102234 Tokat Zile Çakırcalı Köyü 103 68 69,200.00 Tam Ham Toprak 69,200.00 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 7,000.00 2,100.00 21.02.2023 16:30
22 60120112465 Tokat Zile Yaraş Köyü 107 4 52,765.82 Tam Ham Toprak 52,765.82 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 16,000.00 4,800.00 21.02.2023 16:45