ATATURK

2017 Yılı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakını, Onarım ve Kalibrasyon Hizmet Alım İşi

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 19/01/2017
  • İHALE ADRESİ Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ
BAKİM VE ONARİM HİZMETİ ALİNACAKTİR
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ.İZİN VE DENETİM GEN. MÜD. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2017 Yılı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakını, Onarım ve Kalibrasyon Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/569145
1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mh. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Blv.) 9.
Km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 06510 Balgat Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası
e) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
3124101000-3124192192
cedid@csb.gov.tr
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İlıale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kısım ( 34 İstasyon - 11 Ay) II.Kısım (43 İstasyon - 11 Ay) lIl.Kısım (37 İstasyon - 11 Ay)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2017. işin bitiş tarihi 31.01.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara
b) Tarihi ve saati : 19.01.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1, Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve'veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat
 
4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kışı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka
referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde:
a) Carı oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması.
b) Oz kaynak oranının (öz kaynaklar' toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre. son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır
Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi >ılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki
önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın
belgelen ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının ve>a bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarım gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20'sınden. taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının
veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden
herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır,
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir
tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç
önceki yılın gelir tabloları sunulabilir Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Daha once kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan emisyon ve imısyon ölçüm cihazlarının bakım, onarım ve kalibrayon hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir 5.Ekonomık açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü ihale Koordinasyonu ve Satın Alma Şubesi Müdürlüğü-Mustafa Kemal Mh. Dumlupınar Mh. No 278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif \ erecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin "/oS'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.