ATATURK

YEŞİLYURT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE (SATIŞ - KİRALAMA) İLANI

  • İHALE USÜLÜ YEŞİLYURT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE (SATIŞ - KİRALAMA) İLANI
  • İHALE TARİHİ 25/07/2022
  • İHALE ADRESİ YEŞİLYURT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE (SATIŞ - KİRALAMA) İLANI
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0
TOKAT ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLYURT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN
1-Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü, irtifak hakkı ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde Yeşilyurt Hükümet Konağı Yeşilyurt Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.           
2-İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;             
a)Geçici Teminat Bedelinin Yeşilyurt Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu [Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.]             
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Yeşilyurt Hükümet Konağı Yeşilyurt Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                             4-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Tokat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://tokat.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. İrtibat: 0356 214 31 39  Taşınmazlar için Dahili: (2104)               
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Yeşilyurt Malmüdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6-İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
7-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
8-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.              
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                        10- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1'i  oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir.                       İlan olunur.                  
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ    (M2) HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60110100020 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi   Arsa   2817 1.471,00 Tam Konut 117.700,00 35.310,00 04.08.2022 10:00
2 60110100031 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi   Arsa   2849 912,00 Tam Konut 73.000,00 21.900,00 04.08.2022 10:10
3 60110100032 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi   Arsa   2850 1.191,00 Tam Konut 95.300,00 28.590,00 04.08.2022 10:20
4 60110100033 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi   Arsa   2851 972,00 Tam Konut 77.800,00 23.340,00 04.08.2022 10:30
5 60110100034 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi   Arsa   2852 1.001,00 Tam Konut 80.100,00 24.030,00 04.08.2022 10:40
6 60110100048 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi   Arsa   2868 1.146,00 Tam Konut 91.700,00 27.510,00 04.08.2022 10:50
7 60110100053 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi   Arsa   2884 983,00 Tam Ticaret+Konut 98.300,00 29.490,00 04.08.2022 11:00
8 60110100055 Tokat Yeşilyurt Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi   Arsa   2886 1.008,00 Tam Ticaret+Konut 100.800,00 30.240,00 04.08.2022 11:10
9 60110102268 Tokat Yeşilyurt 100. Yıl Mahallesi   Arsa   3902 924,85 Tam Konut 65.000,00 19.500,00 04.08.2022 11:20
10 60110101428 Tokat Yeşilyurt Gündoğan Köyü   Hamtoprak 107 104 1.597,70 Tam İmarsız 12.800,00 3.840,00 04.08.2022 11:30
11 60110100841 Tokat Yeşilyurt Sekücek Köyü   Hamtoprak 110 95 1.597,96 Tam İmarsız 5.600,00 1.680,00 04.08.2022 11:40
12 60110102269 Tokat Yeşilyurt Damlalı Köyü   Arsa   1102 205,52 Tam İmarsız 6.200,00 1.860,00 04.08.2022 11:50
13 60110102267 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü   Arsa 106 17 405,72 Tam İmarsız 6.500,00 1.950,00 04.08.2022 13:00
14 60110101623 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü   Hamtoprak 137 3 304,95 Tam İmarsız 4.900,00 1.470,00 04.08.2022 13:10
15 60110101882 Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyü   Hamtoprak 105 9 2.970,90 Tam İmarsız 11.900,00 3.570,00 04.08.2022 13:20
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN  
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ   (M2 ) HİSSE ORANI KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2) KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60110102027 Tokat Yeşilyurt Gaziosmanpaşa Mahallesi   Hamtoprak 155 1 2195,90 Tam 2195,90 Tarımsal Amaçlı olarak 5 Yıl Süreli 300,00 90,00 04.08.2022 13:30
İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZIN      
S.NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HİSSE
ORANI
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN (M2), AMACI VE SÜRESİ İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 60110101711 Tokat Yeşilyurt Şehitler Mahallesi   Hamtoprak 151 1 21.381,11 Tam 20.349.49 m2 Konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel, vb. tesisler yapılmak amacıyla, 30 yıl İmarsız 8.140,00 2.442,00 04.08.2022 13:40