ATATURK

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ-MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanunun 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 13/06/2022
  • İHALE ADRESİ Altıyüzevler Mahallesi Fidanlık Caddesi No:34 Merkez/TOKAT
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

         Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Altıyüzevler Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 34 de bulunan Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü giriş katında bulunan ihale odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
       3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
       4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2022 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
       5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
      6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
      7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat: 0356 214 31 39
      8- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1'i  oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir.
      İlan olunur.  


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

SıraNo

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/ KÖYÜ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ    (M2)

HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

6,001E+10

Tokat

Merkez

Killik

Hamtoprak

124

146

150000,00

Tam

İmarsız

355.000,00

106.500,00

13.06.2022

09:00

 

2

6,001E+10

Tokat

Merkez

Bağbaşı

Hamtoprak

101

7

8996,66

Tam

İmarsız

27.000,00

8.100,00

13.06.2022

09:10

 

3

6,001E+10

Tokat

Merkez

Bedirkale

Arsa

-

1406

669,60

Tam

İmarsız

20.500,00

6.150,00

13.06.2022

09:20

 

4

6,001E+10

Tokat

Merkez

Bedirkale

Arsa

-

1407

383,57

Tam

İmarsız

12.000,00

3.600,00

13.06.2022

09:30

 

5

6,001E+10

Tokat

Merkez

Uğrak

Hamtoprak

148

51

5794,65

Tam

İmarsız

59.800,00

17.940,00

13.06.2022

09:40

 

6

6,001E+10

Tokat

Merkez

Bula

Hamtoprak

135

24

9127,51

Tam

İmarsız

54.800,00

16.440,00

13.06.2022

09:50

 

7

6,001E+10

Tokat

Merkez

Bula

Hamtoprak

135

29

20445,49

Tam

İmarsız

204.500,00

61.350,00

13.06.2022

10:00

 

8

6,001E+10

Tokat

Merkez

Karşıyaka

Arsa

1792

1

236,00

Tam

İmarlı+Konut

212.400,00

63.720,00

13.06.2022

10:10

 

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN

Sıra No

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/ KÖYÜ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ   (M2 )

HİSSE ORANI

KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2)

KİRALAMA AMACI

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

6,001E+10

Tokat

Merkez

Kaleardı

Tarla

1202

4

1491,00

Tam

343,98

Açık otopark olarak 3 yıl süreyle

3600,00

1080,00

13.06.2022

10:30

 

2

6,001E+10

Tokat

Merkez

Aydınca

Hali Arazi

DHTA

6786,10

Tam

6786,10

Tarımsal amaçlı olarak 5 yıl süreyle

1100,00

330,00

13.06.2022

10:40

 

3

6,001E+10

Tokat

Merkez

Tahtoba

Hali Arazi

DHTA

1063,48

Tam

1063,48

Tarımsal amaçlı olarak 5 yıl süreyle

160,00

48,00

13.06.2022

10:50

 

4

6,001E+10

Tokat

Merkez

Hasanbaba

Hamtoprak

123

145

12485,14

Tam

12485,14

Tarımsal amaçlı olarak 5 yıl süreyle

1000,00

300,00

13.06.2022

11:00