ATATURK

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRME AMAÇLI KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR

 • İHALE USÜLÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRME AMAÇLI KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR
 • İHALE TARİHİ 27/06/2022
 • İHALE ADRESİ TOKAT ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İHALEYİ ALAN FİRMA -
 • İHALE BEDELİ 1550

İLAN

TOKAT ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN                                                                                                                            

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRME AMAÇLI KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

DOSYA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE / KÖYÜ

ADA

PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ (m?2;)

KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2)

YILLIK KİRA BEDELİ (TL.)

BAŞVURU SÜRESİ

 

60080103336

TOKAT

REŞADİYE

Yagsiyan

104

147

99.554,80

99.554,80

1.550,00

27.06.2022 26.07.2022

 

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen ve mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın üzerinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ve 379 sıra sayılı Milli Emlak Tebliği ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hak sahibine kiraya verilecektir.
 2. Söz konusu taşınmazı kiralamak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde TOKAT ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) müracaatları gerekmekte olup, Hazine taşınmazı üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ek-2’ye uygun olarak doldurdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurur.
 3. a) Gerçek kişilerin; Yerleşim Yeri Belgesi veya İkametgah Belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle Nüfus Cüzdanı  fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini,

b) Tüzel kişilerin ise; Başvurunun yapıldığı yıl içinde alınmış, kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına başvuruda bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, ibraz etmeleri gerekmektedir.

 1. Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri bu Tebliğ kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 2. Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar kiraya verilebilir. Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, kontrol ekibinin uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz, yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.
 3. İlk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.
 4. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. Ancak kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan, kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo vb. yapılar, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.
 5. Başvuruya ilişkin bilgiler ayrıca Tokat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün www.tokat.csb.gov.tr adresinden, Türkiye genelindeki başvuru bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebileceği gibi Tokat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüğünün (0356) 231 39/ 2091 - 2082- 2131 - 2102- 2114 nolu telefonundan bilgi alınabilir.

                   İ L A N O L U N U R.