ATATURK

Taşınmaz Mal kiralama İhalesi

  • İHALE USÜLÜ Taşınmaz Mal kiralama İhalesi
  • İHALE TARİHİ 29/04/2019
  • İHALE ADRESİ Tokat İli Erba İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi, Erbaa Hükümet Konağı 2. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonu
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 18000
ERBAA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
        Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 incii maddesine göre açık teklif usulü  Aşağıda yazılı tarih ve saatlerde Tokat İli Erba İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi, Erbaa Hükümet Konağı 2. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1-Kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
        2- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2019 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
       3- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
      4- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
      5- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
İrtibat: 0356 715 17 42  Taşınmazlar için Dahili: (15-16-17)
                          İlan olunur.   
DOSYA NO MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HİSSE
ORANI
KİRAYA VERİLECEK  ALAN (M2), AMACI VE SÜRESİ İMAR              DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
60050200115 Karayaka Kasabası, Bahçelievler Mahallesi Şeyh Hasan Mevkii  Devletin Hüküm Tasarrufu Altındaki Ham Toprak Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Alan Olup, Koordinatlı Krokisi Şartname Ekindedir.) 12.513,00 Tam Kum Eleme Tesisi ve Kum Depolama Alanı Olarak Kullanılmak Üzere - 5 Yıl  İmarsız 13.600,00 2.720,00 29.04.2019 11:00
60050200118 Karayaka Kasabası, Bahçelievler Mahallesi Şeyh Hasan Mevkii  Devletin Hüküm Tasarrufu Altındaki Ham Toprak Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Alan Olup, Koordinatlı Krokisi Şartname Ekindedir.) 16.644,00 Tam Kum Eleme Tesisi ve Kum Depolama Alanı Olarak Kullanılmak Üzere - 5 Yıl  İmarsız 18.000,00 3.600,00 29.04.2019 11:30
60050110840 Karayaka Kasabası, Hürmüzlü Mahallesi   Ham Toprak 591 1 7.658,04 Tam Tarımsal Amaçlı Kullanılmak Üzere - 5 Yıl İmarsız 700,00 210,00 29.04.2019 13:30
60050110425 Karayaka Kasabası, Yukarı Mahalle Toplulaştırma Tarla 249 3 9.064,58 Tam Tarımsal Amaçlı Kullanılmak Üzere - 5 Yıl İmarsız 1.000,00 300,00 29.04.2019 14:00
60050110406 Karayaka Kasabası, Yukarı Mahalle Toplulaştırma Tarla 122 1 10.570,34 Tam Tarımsal Amaçlı Kullanılmak Üzere - 5 Yıl İmarsız 1.150,00 345,00 29.04.2019 14:30
60050110349 Karayaka Kasabası, Bahçelievler Mahallesi Toplulaştırma Tarla 247 6 3.949,04 Tam Tarımsal Amaçlı Kullanılmak Üzere - 5 Yıl İmarsız 550,00 165,00 29.04.2019 15:00