ATATURK

Milli Emlak Müdürlüğü Satış İhale İlanı

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanun 45. Maddesi
  • İHALE TARİHİ 27/12/2018
  • İHALE ADRESİ Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şingah Mah. Menekşe Sok. No:34
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 292000
  BAYBURT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1. İlimiz, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 4 adet taşınmazın satış ihalesi,  27.12.2018 tarihinde  hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.
2. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İsteklilerin her taşınmaz  ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez..
6. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7. İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr ve www.bayburt@csb.gov.tr adreslerinden görülebilir. Tel: 0 458 211 11 68. İLAN OLUNUR.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sr.No Bulunduğu Yer Cinsi Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hisse Oranı İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Tepetarla Köyü Tarla Holosor 5   301 61.500,00m² Tam İmarsız 105.00,00-TL 31.500,00-TL 27.12.2018 10:00
2 Karasakal Mahallesi Arsa   12 241 3 105,12m² Tam İmarlı 64.000,00-TL 19.200,00-TL 27.12.2018 10:10
3 Şingah Mahallesi Arsa   H44A25D1A 220 249 123,04m² Tam İmarlı 52.000,00-TL 15.600,00-TL 27.12.2018 10:20
4 Zahit Mahallesi Arsa   19 395 30 114,09m² Tam İmarlı 71.000,00-TL 21.300,00-TL 27.12.2018 10:30