ATATURK

MANİSA İli, Şehzadeler İlçesi, Yarhasanlar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, tapunun 825 ada 83 parsel numarasında kayıtlı

  • İHALE USÜLÜ Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 13/11/2018
  • İHALE ADRESİ Sakarya Mah. 1109. Sok. No:2 Kat:2 Şehzadeler-MANİSA adresinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

1.         İlimiz,  Şehzadeler İlçesi, Yarhasanlar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, tapunun 825 ada 83 parsel numarasında kayıtlı 5.586,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 595,00 m² lik kısmının üzerinde bulunan bodrum kat, zemin kat ve 9 normal katlı eski adliye lojmanlarının, dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı işi ihale edilecektir. 

 

2.         İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

3.         İhale, 13.11.2018 tarihine rastlayan Salı günü Saat:10.00’ da Sakarya Mah. 1109. Sok. No:2 Kat:2 Şehzadeler-MANİSA adresinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında yapılacaktır.

 

4.         Tahmin edilen bedel 59.000,00 (Elli Dokuz Bin) TL olup, geçici teminat bedeli 1.770,00  (Bin Yedi Yüz Yetmiş) TL’dir.

 

5.         İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Manisa Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  

 

6.       İhaleye katılacak istekli, aşağıda sayılan araçlara sahip olmak veya bu araçların yıkım esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütnameyi İdareye vermekle mükelleftir.

 

 

 

 

 

 

ADET

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (MİNİMUM)

YETERLİLİK ŞARTI

Mini Ekskavatör

2

2300 kg.

Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

Ekskavatör

2

Yüksek erişimli bina yıkım ekskavatörü (minimum 24mt.)

Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

Kamyon

5

İstiap Haddi 25 TON

Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

Yükleyici (Bekolu)

2

11000 kg.

Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

7.       İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

 

  1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh Belgesi),
  2. Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
  3. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
  4. Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) )    
  5. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

 

   8.            Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

 

   9.            Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

                 

   10.          Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

   11.          2886 Sayılı Kanunun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.

 

    12.         Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.