ATATURK

Hurda Taşıt İhalesi

  • İHALE USÜLÜ 2886 sayılı D.İ.K’nun 51/a maddesi gereği pazarlık usulü
  • İHALE TARİHİ 05/12/2018
  • İHALE ADRESİ Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Servis Şefliği
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

                                                                                      ERBAA KAYMAKAMLIĞI

                                                                                       (Milli Emlak Servis Şefliği)

         İlçemiz Milli Emlak Servis Şefliği tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun EK-14 maddesi gereğince teslim edilen hurda taşıtlar, 2886 sayılı D.İ.K’nun 51/a maddesi gereği pazarlık usulü ile Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Servis Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye katılacakların;

a)Yasal yerleşim yeri belgesi İkametgah İlmühaberi,

b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,

c)Geçici teminata ait belge verilmesi

ç) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik olarak ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir.

d)Şartname mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

e)Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37.inci maddesine uygun olarak hazırlanmalı ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

f)Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 

İhalesi yapılacak hurda taşıtlarla ilgili olarak;

1-Taşınır mallar takdir edilen bedel üzerinden satışa çıkarılacak olup, ihale sonucu oluşan bedel peşin olarak tahsil edilecektir.

2-İhale sonucu oluşan hurda araçların miktarı tahmini olup, teslimde yapılacak tartım sonrası teslim edilen hurda araçlar tahmini miktardan fazla gelmesi halinde ihale bedeli üzerinden hesaplanacak bedel üzerinden fazla gelen kısmın bedeli tahsil edilecek, eksik gelmesi halinde gelen miktarın bedeli iade edilecektir.

3-İhaleye katılanlar ihale edilecek taşıtları İlçemizde faaliyette bulunan (Yenice ve Erbaa Yediemin) oto parkında görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşıtların evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

4-Hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir.

5- Hurda araçların alıcıları tarafından bertaraf formu düzenlenecek olup, araçların trafik tescil ve vergi kayıtları alıcılar tarafından kapatılacaktır.

6-Hurda araçların Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz Söz konusu araçlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.

7-İhaleye ilişkin ilan metni www.erbaa.gov.trtokat@csb.gov.tr ve Türkiye genelinde www.milliemlak.gov.tr adresinden de görülebilir. Ayrıca ihaleye ilişkin 0356 715 1742 no lu telefondan bilgi alınabilir.

İLAN OLUNUR.

 

SATIŞI YAPILACAK HURDA (TAŞIT)

S.NO

PLAKA NO

CİNSİ

MARKASI

MOTOR NO

ŞASE NO

DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİÇİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

TESCİLSİZ

OTOMOBİL

VOLKSWAGEN

YOK

WWWZZZIJZXU429555

HURDA

1,06 TLXKĞ

(15.080 Kğ)

4.800,00

05.12.2018

14,00

2

60 NB 857

        “

RENAULT

CIJ791000014375

0007929

3

TESCİLSİZ

        “

RENAULT

YOK

YOK

4

60 KE 118

        “

RENAULT

810E705050374325

6309372

5

TESCİLSİZ

        “

RENAULT

YOK

YOK

6

25 Adet değişik markada tescilli mobilet ve motosiklet

7

179 Adet değişik markada tescilsiz mobilet ve motosiklet