ATATURK

ERBAA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ (TAŞINMAZ - TAŞINIR SATIŞ İLANI)

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanun'un 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 20/09/2023
  • İHALE ADRESİ Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde (Cumhuriyet Mah. Dr. Ziya Durmuş Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı 3.Kat)
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0
ERBAA KAYMAKAMLIĞI - MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
            Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmazların  satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü Aşağıda yazılı  tarih ve saatlerde Tokat İli Erbaa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, No:49  (Eski Belediye Kültür Evi) 2. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı yapılacak olan taşınır ve taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde (Cumhuriyet Mah. Dr. Ziya Durmuş Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı 3.Kat ) ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. Taşınmazların satış bedellerinin  peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
        3- Taşınırın satış devir işlemleri ve bu işlemlere ait  vergi (KDV, Damga v.b.) resim, harçlar ve diğer masraflar alıcıya aittir. Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi  resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerince taşınmaz satışlarından ihale bedelinin üzerinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
        4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
           d) İstekliler, Geçici teminatı Nakit olarak ödemek istemeleri halinde ihale saatinden önce vezneye ödenen teminata ait Alındı Belgesini, Banka yoluyla ödemek istemesi halinde önceden banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden (Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden) İhale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini, Teminat Mektubu yoluyla ödemek istemeleri halinde ise Teminat Mektubu ve Banka Teyit Yazısının aslının ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ddddd   e)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
        5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.                                                                            
        6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.   
        7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
        İrtibat: 0356 715 17 42  Dahili: (15-16-17)  Ayrıca doğrudan hat: 0 356 715 36 34       İlan olunur.
               
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRIN
S. NO TAŞINIR NO DAİRESİ PLAKASI CİNSİ/MARKASI MODELİ MOTOR NO ŞASE NO DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60050500010 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 60 DN 586 Kamyonet/ TOYOTA /Hullux LN106 1991 2L2758205 LN850081963 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 190.000,00 19.000,00 20.09.2023 09:30
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S. NO DOSYA NO MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
(m2)
HAZİNE HİSSE
ORANI
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 60050103293 Demirtaş Köyü Köyaltı Tarla 114 58 1.278,20 Tam İmarsız 26.000,00 5.200,00 20.09.2023 10:15
2 60050103354 Demirtaş Köyü Karabalçık Tarla 108 26 2.191,28 Tam İmarsız 44.000,00 8.800,00 20.09.2023 10:30
3 60050103355 Demirtaş Köyü Karabalçık Tarla 108 25 5.218,23 Tam İmarsız 104.500,00 20.900,00 20.09.2023 10:45
4 60050103356 Demirtaş Köyü Karabalçık Tarla 108 24 3.482,12 Tam İmarsız 69.700,00 13.940,00 20.09.2023 11:00
5 60050103357 Demirtaş Köyü Karabalçık Tarla 108 23 3.836,34 Tam İmarsız 77.000,00 15.400,00 20.09.2023 11:15
6 60050103298 Demirtaş Köyü Göltepe Tarla 117 83 10.724,18 Tam İmarsız 161.000,00 32.200,00 20.09.2023 11:30
7 60050103336 Demirtaş Köyü Demirtaşaltı Tarla 137 19 2.109,76 Tam İmarsız 32.000,00 6.400,00 20.09.2023 11:45
8 60050103352 Demirtaş Köyü Karabalçık Tarla 108 28 3.866,14 Tam İmarsız 77.500,00 15.500,00 20.09.2023 13:00
9 60050103353 Demirtaş Köyü Karabalçık Tarla 108 27 5.070,90 Tam İmarsız 102.000,00 20.400,00 20.09.2023 13:15
10 60050103228 Demirtaş Köyü Hacıdavut Tarla 119 103 824,39 Tam İmarsız 12.500,00 2.500,00 20.09.2023 13:30
11 60050103229 Demirtaş Köyü Hacıdavut Tarla 119 100 1.504,04 Tam İmarsız 23.000,00 4.600,00 20.09.2023 13:45
12 60050103234 Demirtaş Köyü Hacıdavut Tarla 119 97 1.859,93 Tam İmarsız 30.000,00 6.000,00 20.09.2023 14:00
13 60050103272 Demirtaş Köyü Kırcaova Tarla 121 62 5.822,79 Tam İmarsız 87.500,00 17.500,00 20.09.2023 14:15
14 60050103201 Demirtaş Köyü Hacıdavut Tarla 119 132 817,85 Tam İmarsız 12.500,00 2.500,00 20.09.2023 14:30
15 60050103217 Demirtaş Köyü Hacıdavut Tarla 119 115 6.199,81 Tam İmarsız 93.100,00 18.620,00 20.09.2023 14:45
16 60050103219 Demirtaş Köyü Hacıdavut Tarla 119 108 6.538,83 Tam İmarsız 100.000,00 20.000,00 20.09.2023 15:00
17 60050103227 Demirtaş Köyü Hacıdavut Tarla 119 104 876,92 Tam İmarsız 13.500,00 2.700,00 20.09.2023 15:15
18 60050109944 Demirtaş Köyü Tekkealtı Ham Toprak 101 5 15.360,35 Tam İmarsız 231.000,00 46.200,00 20.09.2023 15:30
19 60050111460 Değirmenli Köyü   Arsa 232 601 886,26 Tam İmarsız 555.000,00 111.000,00 21.09.2023 10:15
20 60050111064 Bağpınar Köyü   Ham Toprak 161 4 148,22 Tam İmarsız 15.000,00 3.000,00 21.09.2023 10:30
21 60050110155 Karyaka Ksb.-Yukarı Mahalle Köyiçi Arsa 470 6 586,96 Tam Konut 71.000,00 14.200,00 21.09.2023 10:45
22 60050110835 Tepekışla Köyü Ketir Çalılık 171 342 3.242,12 Tam İmarsız 195.000,00 39.000,00 21.09.2023 11:00
23 60050110998 Tepekışla Köyü Ketir Çalılık 171 354 1.877,02 Tam İmarsız 113.000,00 22.600,00 21.09.2023 11:15
24 60050111051 Tepekışla Köyü Ketir Çalılık 171 351 2.748,95 Tam İmarsız 165.000,00 33.000,00 21.09.2023 11:30
25 60050102164 Ağcakeçi Köyü Tekpelit Ham Toprak 103 53 11.154,54 Tam İmarsız 170.000,00 34.000,00 21.09.2023 11:45
26 60050104968 Keçeci Köyü Pınaralanı Ham Toprak 193 46 4.764,69 Tam İmarsız 50.000,00 10.000,00 21.09.2023 13:15
27 60050104715 Keçeci Köyü Köyiçi Çalılık 110 12 1.165,27 Tam İmarsız 30.000,00 6.000,00 21.09.2023 13:30
28 60050101788 Koçak Köyü Kirazlıtarla Tarla 128 7 9.303,63 Tam İmarsız 280.000,00 56.000,00 21.09.2023 13:45
29 60050110686 Koçak Köyü Çayyanı Tarla 111 1 2.460,75 Tam İmarsız 125.000,00 25.000,00 21.09.2023 14:00
30 60050102723 Çalkara Köyü   Tarla 107 8 3.778,00 Tam İmarsız 285.000,00 57.000,00 21.09.2023 14:15
31 60050104638 İverönü Köyü Kuruçay Tarla 103 5 3.777,56 Tam İmarsız 322.000,00 64.400,00 21.09.2023 14:30
32 60050104506 İverönü Köyü İverönüdüzü Tarla 149 3 13.793,27 Tam İmarsız 280.000,00 56.000,00 21.09.2023 14:45
33 60050104537 İverönü Köyü İverönüdüzü Tarla 149 12 15.294,65 Tam İmarsız 310.000,00 62.000,00 21.09.2023 15:00
34 60050104636 İverönü Köyü Eskiağıl Tarla 112 123 8.924,19 Tam İmarsız 180.000,00 36.000,00 21.09.2023 15:15