ATATURK

ERBAA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ (TAŞINMAZ - TAŞINIR SATIŞ İLANI)

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanun'un 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 09/08/2023
  • İHALE ADRESİ Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde (Cumhuriyet Mah. Dr. Ziya Durmuş Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı 3.Kat )
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0
ERBAA KAYMAKAMLIĞI - MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
            Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmazların  satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü Aşağıda yazılı  tarih ve saatlerde Tokat İli Erbaa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, No:49  (Eski Belediye Kültür Evi) 2. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı yapılacak olan taşınır ve taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde (Cumhuriyet Mah. Dr. Ziya Durmuş Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı 3.Kat ) ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. Taşınmazların satış bedellerinin  peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
        3- Taşınırın satış devir işlemleri ve bu işlemlere ait  vergi (KDV, Damga v.b.) resim, harçlar ve diğer masraflar alıcıya aittir. Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi  resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerince taşınmaz satışlarından ihale bedelinin üzerinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
        4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
           d) İstekliler, Geçici teminatı Nakit olarak ödemek istemeleri halinde ihale saatinden önce vezneye ödenen teminata ait Alındı Belgesini, Banka yoluyla ödemek istemesi halinde önceden banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden (Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden) İhale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini, Teminat Mektubu yoluyla ödemek istemeleri halinde ise Teminat Mektubu ve Banka Teyit Yazısının aslının ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ddddd   e)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
        5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.                                                                            
        6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.   
        7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
        İrtibat: 0356 715 17 42  Dahili: (15-16-17)  Ayrıca doğrudan hat: 0 356 715 36 34       İlan olunur.
               
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRIN
S. NO TAŞINIR NO DAİRESİ PLAKASI CİNSİ/MARKASI MODELİ MOTOR NO ŞASE NO DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60050500010 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 60 DN 586 Kamyonet/ TOYOTA /Hullux LN106 1991 2L2758205 LN850081963 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 190.000,00 19.000,00 09.08.2023 09:30
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S. NO DOSYA NO MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
(m2)
HAZİNE HİSSE
ORANI
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 60050111368 Gündoğdu Mah. Sırapelitler Arsa 290 417 187,01 Tam Konut 374.100,00 37.410,00 09.08.2023 10:00
2 60050111369 Gündoğdu Mah. Sırapelitler Arsa 290 418 510,00 Tam Konut 945.000,00 94.500,00 09.08.2023 10:15
3 60050111370 Gündoğdu Mah. Sırapelitler Arsa 290 419 264,01 Tam Konut 530.000,00 53.000,00 09.08.2023 10:30
4 60050111371 Gündoğdu Mah. Sırapelitler Arsa 290 421 341,34 Tam Konut 685.000,00 68.500,00 09.08.2023 10:45
5 60050111372 Gündoğdu Mah. Sırapelitler Arsa 290 422 301,25 Tam Konut 605.000,00 60.500,00 09.08.2023 11:00
6 60050107055 Zoğallıçukur Paşalık Ham Toprak 111 164 1.005,27 Tam İmarsız 51.000,00 5.100,00 09.08.2023 11:15
7 60050103717 Evciler Keltepe Çalılık 113 25 8.387,77 Tam İmarsız 51.000,00 5.100,00 09.08.2023 11:30
8 60050111468 Değirmenli   Tarla 232 609 881,74 Tam İmarsız 62.000,00 6.200,00 09.08.2023 11:50
9 60050100498 Değirmenli Tanyolu Ham Toprak 231 135 6.692,37 Tam İmarsız 101.000,00 10.100,00 09.08.2023 13:15
10 60050111459 Değirmenli   Arsa 232 600 575,15 Tam İmarsız 47.000,00 4.700,00 09.08.2023 13:30
11 60050111472 Değirmenli   Tarla 232 613 3.940,82 Tam İmarsız 70.000,00 7.000,00 09.08.2023 13:45
12 60050111473 Değirmenli   Tarla 232 614 3.513,74 Tam İmarsız 71.000,00 7.100,00 09.08.2023 14:00
13 60050102620 Cibril Köyiçi Tarla 101 12 1.501,82 Tam İmarsız 68.000,00 6.800,00 09.08.2023 14:15
14 60050100499 Değirmenli Tanyolu Tarla 231 136 3.680,21 Tam İmarsız 56.000,00 5.600,00 09.08.2023 14:30
15 60050108538 Değirmenli Toplulaştırma Tarla 193 22 2.862,00 Tam İmarsız 172.000,00 17.200,00 09.08.2023 14:45
16 60050111456 Değirmenli   Arsa 232 597 526,59 Tam İmarsız 43.000,00 4.300,00 09.08.2023 15:00
17 60050111457 Değirmenli   Arsa 232 598 153,79 Tam İmarsız 13.000,00 1.300,00 09.08.2023 15:15
18 60050111462 Değirmenli   Arsa 232 603 101,85 Tam İmarsız 8.500,00 850,00 09.08.2023 15:30
19 60050111463 Değirmenli   Arsa 232 604 694,02 Tam İmarsız 56.000,00 5.600,00 09.08.2023 15:45
20 60050111474 Değirmenli   Arsa 232 615 922,02 Tam İmarsız 93.000,00 9.300,00 09.08.2023 16:00
21 60050111467 Değirmenli   Arsa 232 608 572,81 Tam İmarsız 41.000,00 4.100,00 09.08.2023 16:15